30.2 °C, 3.3 m/s, 38.8 %

JPD2017/128/AK

JPD2017/128/AK

(id.Nr.JPD2017/128/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546 un
iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511
 
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 17.janvārim plkst.14.00
 
Vēršam uzmanību, ka ir stājušie spēkā jauni MK 19.12.2017. noteikumi Nr.786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”, līdz ar to Lokālās tāmes pozīcijās “Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)” jāpiemēro darba devēja sociālais nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 

Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – SIA “BILDBERG” (reģistrācijas Nr.43603028417).
Saskaņā ar konkursa saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem pretendents SIA “BILDBERG” ieguva 98,53 punktus.
Lēmums pieņemts 2018.gada 9.februārī.

Līgums

ZIŅOJUMS (172.89 kb)