22.5 °C, 3.8 m/s, 56.7 %

JPD2017/42/AK

JPD2017/42/AK

(id.Nr.JPD2017/42/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāres
Indra Soldāne, e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, un Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519
fakss 63005511
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Livland Group” (reģistrācijas Nr.40103274353).
Piedāvātā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 43 800,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 6.jūnijā.

Līgums

ZIŅOJUMS (119.44 kb)