26 °C, 2.5 m/s, 55.7 %

JPD2017/62/AK

JPD2017/62/AK

identifikācijas Nr.JPD2017/62/AK
    1. Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss 63005511.
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” (reģistrācijas Nr.41703001139).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 203 189,94 EUR (divi simti trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un 94 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 7.jūlijā.

Ziņojums (216.8 kb)
PIELIKUMI (61.49 kb)
5 pielikums Lokālā tāme (102 kb)
6 pielikums Būvprojekts (33.46 mb)
NOLIKUMS (503.59 kb)