24.8 °C, 1.4 m/s, 47.4 %

JPD2018/33/AK

JPD2018/33/AK

(id.Nr.JPD2018/33/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju 1.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIK” (reģistrācijas Nr.40003276146).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 18 028,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divdesmit astoņi euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 25.aprīlī.
 
Par konkursa uzvarētāju 2.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – SIA “NORDIC TEKSTILS” (reģistrācijas Nr.40003332104).
Piedāvātā cena (piedāvājumā norādītā vienības cena 11,95 euro bez PVN) ir 4780,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN.
Lēmums pieņemts 2018.gada 24.aprīlī.
 
Par konkursa uzvarētāju 3.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – SIA “DINOSS” (reģistrācijas Nr.40003269322).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 7239,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 24.aprīlī.
 
Par konkursa uzvarētāju 8.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIK” (reģistrācijas Nr.40003276146).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 4820,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 25.aprīlī.
 
Par konkursa uzvarētāju 5.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 7221,90 EUR (septiņi tūkstoši divi simti divdesmit viens euro un 90 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 4.jūnijā.
 
Par konkursa uzvarētāju 6.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 8350,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 4.jūnijā.
 
Par konkursa uzvarētāju 7.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 4542,40 EUR (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro un 40 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 4.jūnijā.
 
Konkursa 4.daļa ”Polo” tipa kreklu piegāde” izbeigta, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.2.apakšpunktu, jo pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Lēmums pieņemts 2018.gada 19.jūlijā.
 
Noslēgti līgumi 16.05.2018.:
1.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIK” (reģistrācijas Nr.40003276146) par summu 18 028,00 EUR
8.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIK” (reģistrācijas Nr.40003276146) par summu 4820,00 EUR
 
Noslēgti līgumi 18.05.2018.:
2.daļa – SIA “NORDIC TEKSTILS” (reģistrācijas Nr.40003332104) par summu 4780,00 EUR
3.daļa – SIA “DINOSS” (reģistrācijas Nr.40003269322) par summu 7239,00 EUR

 

Noslēgti līgumi 13.07.2018.:
5.daļa – SIA “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297) par summu 7221,00 EUR
6.daļa – SIA “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297) par summu 8350,00 EUR
7.daļa – SIA “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297) par summu 4242,40 EUR

ZIŅOJUMS_4.daļa (105.58 kb)
ZIŅOJUMS_7.daļa (114.06 kb)
ZIŅOJUMS_6.daļa (113.63 kb)
ZIŅOJUMS_5.daļa (152.64 kb)
ZIŅOJUMS_8.daļa (116.88 kb)
ZIŅOJUMS_1.daļa (98.88 kb)
ZIŅOJUMS_3.daļa (100.47 kb)
ZIŅOJUMS_2.daļa (98.35 kb)