6.5 °C, 3 m/s, 94.8 %

Iesnieguma iesniegšana pašvaldībā (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Iesnieguma iesniegšana pašvaldībā (informācija par personas datu apstrādi)
Iesnieguma iesniegšana pašvaldībā (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Iesnieguma iesniegšana pašvaldībā

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005522, 63005537, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Pašvaldības iestāžu  un struktūrvienību saraksts aplūkojams Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikumā,  kontaktinformācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesnieguma pieņemšana, prasījuma izvērtēšana un atbildes sniegšana/lūguma izpilde.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde. Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Iesnieguma iesniedzēja, pilnvarotās personas (vārds, uzvārds, adrese, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju). Pamatojumā norādītā informācija atbilstoši iesnieguma saturam (piemēram, personas kods, īpašuma adrese, bankas konta nr. u.c.).

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”, cita kompetentā pašvaldības iestāde, struktūrvienība, atbilstoši iesnieguma saturam, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs), pēc nepieciešamības tiesībsargājošās, uzraugošās iestādes, tiesas, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai iesniegumu glabāšanas laiks – 5 gadi EK.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Dokumentu vadības sistēma.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu (ja tas iespējams), vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).