26.1 °C, 5.1 m/s, 48.4 %

Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)
Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005563, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegumā norādītās personas identificēšana, informācijas pārbaude un izmantošana, lai pieņemtu lēmumu par atļaujas izsniegšanu reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 5., 10. punktā noteiktā juridiskā pienākuma izpilde.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Reklāmas devējs un reklāmas izplatītājs kā fiziska persona (vārds , uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, bankas rekvizīti, izvietošanas adrese)

Datu saņēmēju kategorijas

Reklāmas izplatītājs, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs), Jelgavas pašvaldības policija kā kontrolējošā iestāde, administratīvā komisija, administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanas gadījumā.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – atļauju/lēmumu papīra formā glabā 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atļauju uzskaites reģistrs, Dokumentu vadības sistēma.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).