6.5 °C, 3 m/s, 94.8 %

Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra (Informācija par datu apstrādi)
Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005481, 63005503, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Izziņas sniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu.

Izziņas sniegšana par pēdējo dzīvesvietu.

Izziņas sniegšana par deklarēto dzīvesvietu laika periodā.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde (Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”).

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Izziņas pieteicēja (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods((ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsti un vietu vai ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu)), deklarētā dzīvesvietas adrese,

Likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods)

Pieprasot no reģistra ziņas par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu (ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsti un vietu vai ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu),  deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adresi, vai kontaktinformāciju (e-pasts vai e-adrese, ja ir), ja ziņas tiek izsniegtas elektroniski,  nepieciešamo ziņu apjomu, ziņu izsniegšanas veidu).

Pieprasot no reģistra ziņas par citu personu (arī pamatojums ziņu saņemšanas nepieciešamībai un apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, ja tāds ir).

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (par Fizisko personu reģistrā aktualizētām dzīvesvietas ziņām), dzīvesvietas deklarētājs, attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs (ziņu par īpašumā deklarētām/deklarējamām fiziskām personām sniegšanai).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai (deklarācijas papīra formā) glabā 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs – datu reģistrēšana un pārbaude (personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta spēkā esamība).

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu (ja tas iespējams), vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).