Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai

Par pakalpojumu

 

Atbalsta pasākumos tiek iekļauts pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa nodošanai personai lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

 

Pakalpojumu saņēmēji

Persona, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un, ja:

  • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
  • personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas;
  • persona ar kustību traucējumiem, kura, pārvietojoties mājokļa iekšējā un ārējā vidē, izmanto tikai riteņkrēslu;
  • persona ar 1.grupas invaliditāti;
  • persona līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63007523