Sociālās palīdzības pabalsti (valsts noteiktie)

Pabalstu piešķiršanu regulē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pabalstu veidi:

  • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);
  • mājokļa pabalsti:
  1. Īres maksas apmaksai par pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu.
  2. Īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu.
  3. Pakalpojumu apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, neatkarīgi no īpašuma piederības. 
  4. Individuālās apkures nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības.

Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai piemēro garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai koeficientu: (2,0) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti; (1,5) mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti.

  • Mājokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
  • pabalsts krīzes situācijā;
  • vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
  • pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības.

Laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu: (2,5) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti; (2) mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti.

 
 Pabalstu piešķiršanas noteikumus skatīt ŠEIT