Sociālās palīdzības pabalsti (valsts noteiktie)

Pabalstu piešķiršanu regulē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-19 “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”.

 

Pabalstu veidi:

  • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);
  • dzīvokļa pabalsti:  1) Īres maksas apmaksai par pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu. 2) Īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu. 3) Pakalpojumu apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, neatkarīgi no īpašuma piederības.  4) Individuālās apkures nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības.
  • Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
  • vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
  • vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
  • pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības;
  • krīzes pabalsts sakarā ar Covid-19 izplatību (valsts un pašvaldības atbalsts) GROZĪJUMI

 

 

Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumus skatīt ŠEIT