15.1 °C, 1.3 m/s, 98.5 %

Sociālās palīdzības pabalsti audžuģimenēm (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Sociālās palīdzības pabalsti audžuģimenēm (Informācija par personas datu apstrādi)
Sociālās palīdzības pabalsti audžuģimenēm (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Sociālās palīdzības un atlīdzības sniegšana, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  Reģ. Nr. 90001042284, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv, tālrunis: 63012543, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Personas atbilstības izvērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālo pabalstu un atlīdzības piešķiršanai un izmaksai:

 • pabalsts bērna uzturam;
 • pabalsts apģērba iegādei;
 • vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei;
 • pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;
 • pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē;
 • pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;
 • pabalsts izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai;
 • atlīdzība par audžuģimenes veikšanu.

 

Uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, lai novērstu pabalsta un atlīdzības prettiesisku izmaksu.

Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

Apstrādes tiesiskais  pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – sniegt sociālo palīdzību, pamatojoties un saskaņā ar:

 • Vispārīgā datu aizsardzības regula.
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums.
 • Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”.
 • Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”.
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.15-22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm”.
 • Datu subjektu kategorijas

Klients – apstrādes mērķī minēto sociālo pabalstu un atlīdzības pieprasītājs/ saņēmējs, ģimene vai persona, kura ir ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” lēmumu ir ievietots bērns.

Personas datu veidi 

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, norēķinu konts.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, dokumenti par atbilstību kritērijiem pabalsta vai atlīdzības saņemšanai.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un to struktūrvienības:

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (iesnieguma/sūdzības izskatīšana, sociālā darba veikšana, sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma piešķiršana), Centrālā pārvalde (sūdzību par Jelgavas sociālo lietu pārvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem izskatīšana), Audita pārvalde (pārbaužu  veikšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība (finanšu pārvaldīšana atbilstoši klasifikācijas kodiem), Jelgavas digitālais centrs (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana, finanšu līdzekļu administrēšana).

Pēc pieprasījuma – Labklājības ministrija, Latvijas Republikas tiesas, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildei.

Pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji konkrētas apstrādes izpildei (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – klienta lietā –5 gadi

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pašvaldības sociālās sfēras procesu pārvaldības  lietojumprogramma (SOPA).

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR) – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, ziņas par personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību un Latvijas Republikā saņemto uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem;

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) – ziņas par izglītības iestādi, kurā bērns/students reģistrēts.

Ja persona nesniedz datu apstrādei nepieciešamo informāciju, tad attiecīgais pabalsts vai atlīdzība netiek piešķirta.

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina iesaistīto personu (likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, mājsaimniecības locekļi) informēšana par to, ka apstrādes ietvaros tiks veikta šo personu datu apstrāde, t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).