Pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis

 Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs"

Pakalpojuma īss apraksts:

Lai sekmētu sporta darba attīstību Jelgavas pilsētā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” izskata iesniegumus un priekšlikumus sporta darba jautājumos un iesniegumus iestādes apsamniekošanā esošo sporta bāzu izmantošanai. Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā. 

 

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš:

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots iestādes darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Iesnieguma likums, Informācijas atklātības likums, Ministra kabineta noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi” (pēdējie grozījumi apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.04.2017. lēmumu Nr.5/12)

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

- klātienē pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs”  Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2.stāvā 35.kab.

- sūtot pa pastu uz adresi: Jelgava, Uzvaras iela 8, LV-3001,

- sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: sports@sports.jelgava.lv, parakstīts ar drošu elektronisku parakstu,

- elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs"

 

Pakalpojuma saņemšanas veids: Jelgavas pilsētas pašvaldības ieastāde “Sporta servisa centrs” atbildi iesniedzējam sniedz atbilstoši pieprasīšanas veidam.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs" (veidlapa Nr.1-08/01)

  

Uzziņas par pakalpojumu:

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” (Uzvaras iela 8, Jelgava, 2.stāvs 35.kabinets, tālrunis: 63027504, e-pasta adrese: sports@sports.jelgava.lv . 

 

Darba laiks: pirmdien 8.00-19.00; otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00; piektdien 8.00-14.30.

 

Pielikumā:  

Veidlapa "Iesniegums"

Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem

Pakalpojuma saņēmēji: Juridiskas un fiziskas personas


Pakalpojuma īss raksturojums:

Lai piedāvātu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem daudzveidīgas fiziskās aktivitātes un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu dažādu sporta veidu attīstību, atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu projektu izstrādē un īstenošanā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” pieņem pieteikumus konkursam uz  līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem

Normatīvie akti: Nolikums “Jelgavas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam”

 

 Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

- klātienē pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs”  Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2.stāvā 35.kab.,

- sūtot pa pastu uz adresi: Jelgava, Uzvaras iela 8, LV-3001,

- sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: sports@sports.jelgava.lv, parakstīts ar drošu elektronisku parakstu,

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

-          Projektu pieteikumu iesniegšanai - kalendārā gada 10.oktobris

-          Atbildes saņemšanai – 7 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Jelgavas pilsētas domes Sporta komisijas sēdē

 

Pakalpojuma saņemšanas veids: elektroniski uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi

Nepieciešamie dokumenti:

-          Projekta pieteikums (veidlapa Nr. 1-08/02)

-          Pasākuma apraksts (ne vairāk kā viena A4 lapa, norādot projekta nosaukumu, pasākuma norises laiku un vietu, mērķauditoriju, potenciālo dalībnieku skaitu, darbības programmu, izpildes termiņus)

-          Pasākuma finansējuma tāme (veidlapa Nr.1-08/03), norādot visas izdevumu pozīcijas, pieprasīto līdzfinansējumu, iesniedzēja ieguldījumu un/vai citu līdzfinansējumu

 

Maksa par pakalpojumu: Dalība konkursā - bezmaksas

Dokumentu iesniegšana: Projekta dokumentācija savlaicīgi jāiesniedz Jelgavas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs”, Uzvaras ielā 8, Jelgavā, LV-3001

 

Kontaktinformācija: Jelgava, Uzvaras iela 8, 35.kab., tālr.: 63027504, fakss: 63027503, e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

 

Pielikumā:

Nolikums “Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem” 

Veidlapa “Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam”

Veidlapa “Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu”

Veidlapa "Pasākuma finansējuma tāme"