Pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pakalpojuma nosaukums: Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs"

Pakalpojuma saņēmēji: Fiziskas un juridiskas personas

Pakalpojuma īss raksturojums
Lai sekmētu sporta darba attīstību Jelgavas pilsētā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” izskata iesniegumus un priekšlikumus sporta darba jautājumos un iesniegumus Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta bāzu izmantošanai

Iesniedzamie dokumenti: Iesnieguma veidlapa un pielikumā pievienotie dokumenti (ja tādi ir)

Normatīvie akti: Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmums Nr.1/10 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: atkarībā no izskatāmā jautājuma

Kontaktinformācija: Raiņa iela 6, 1.stāvs, tālr.: 63027504, fakss: 63027503, e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

Veidlapa "Iesniegums"

 

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pakalpojuma nosaukums: Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem

Pakalpojuma saņēmēji: Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojuma īss raksturojums:

Lai piedāvātu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem daudzveidīgas fiziskās aktivitātes un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu dažādu sporta veidu attīstību, atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu projektu izstrādē un īstenošanā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” pieņem pieteikumus konkursam uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem

Iesniedzamie dokumenti:

-  Projekta pieteikuma veidlapa

-  Pasākuma apraksts (ne vairāk kā viena A4 lapa, norādot projekta nosaukumu, pasākuma norises laiku un vietu, mērķauditoriju, potenciālo dalībnieku skaitu, darbības programmu, izpildes termiņus)

-  Pasākuma finansējuma tāme (norādot visas izdevumu pozīcijas, pieprasīto līdzfinansējumu, iesniedzēja ieguldījumu un līdzfinansējumu)

Normatīvie akti: Nolikums “Jelgavas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

-  Projektu iesniegšanai – kalendārā gada 1.decembris

-  Atbildes saņemšanai – 7 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Jelgavas pilsētas domes Sporta komisijas sēdē

Atbildes saņemšanas veids: Telefoniski vai pa e-pastu

Maksa par pakalpojumu: Dalība konkursā - bezmaksas

Dokumentu iesniegšana: Projekta dokumentācija savlaicīgi jāiesniedz Jelgavas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs”, Raiņa ielā 6, Jelgavā, LV-3001

Kontaktinformācija: Raiņa iela 6, 1.stāvs, tālr.: 63027504, fakss: 63027503, e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

Pielikumā:

Nolikums “Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem”

Veidlapa “Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam”

Veidlapa “Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu”