Pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis

Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs"

Pakalpojuma īss apraksts

Lai sekmētu sporta darba attīstību Jelgavas pilsētā, pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" izskata iesniegumus un priekšlikumus sporta darba jautājumos un iesniegumus iestādes apsamniekošanā esošo sporta bāzu izmantošanai. Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā. 

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots iestādes darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Iesnieguma likums, Informācijas atklātības likums, Ministra kabineta noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām", "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi" (pēdējie grozījumi apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.04.2017. lēmumu Nr.5/12).

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  • Klātienē pašvaldības iestādē "Sporta servisa centrs" Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2. stāvā 35. kabinetā.
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Jelgava, Uzvaras iela 8, LV-3001.
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: sports@sports.jelgava.lv (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu).
  • Elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs".

Pakalpojuma saņemšanas veids

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" atbildi iesniedzējam sniedz atbilstoši pieprasīšanas veidam.

 

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs".

Iesnieguma veidlapa

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" (Uzvaras iela 8, Jelgava, 2. stāvs 35. kabinets, tālrunis: 63027504, e-pasts: sports@sports.jelgava.lv. 

 

Darba laiks

Pirmdien 8:00–12:00 un 13:00–19:00

Otrdien, trešdien, ceturtdien 8:00–12:00 un 13:00–17:00

Piektdien 8:00–12:00 un 12:30–14:30

 

Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem


Pakalpojuma īss raksturojums

Lai piedāvātu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem daudzveidīgas fiziskās aktivitātes un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu dažādu sporta veidu attīstību, atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu projektu izstrādē un īstenošanā, pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" pieņem pieteikumus konkursam uz  līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Juridiskas un fiziskas personas.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Projektu pieteikumu iesniegšanai – kalendārā gada 10. oktobris.

Atbildes saņemšanai – 7 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Jelgavas pilsētas domes Sporta komisijas sēdē.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Nolikums "Jelgavas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam".

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  • Klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Sporta servisa centrs" Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2. stāvā 35. kabinetā.
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Jelgava, Uzvaras iela 8, LV-3001.
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: sports@sports.jelgava.lv (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu).

Pakalpojuma saņemšanas veids

Elektroniski uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 

Nepieciešamie dokumenti

  • Projekta pieteikums (veidlapa Nr. 1-08/02).
  • Pasākuma apraksts (ne vairāk kā viena A4 lapa, norādot projekta nosaukumu, pasākuma norises laiku un vietu, mērķauditoriju, potenciālo dalībnieku skaitu, darbības programmu, izpildes termiņus).
  • Pasākuma finansējuma tāme (veidlapa Nr.1-08/03), norādot visas izdevumu pozīcijas, pieprasīto līdzfinansējumu, iesniedzēja ieguldījumu un/vai citu līdzfinansējumu

Maksa par pakalpojumu

Dalība konkursā – bez maksas.

Dokumentu iesniegšana

Projekta dokumentācija savlaicīgi jāiesniedz Jelgavas pašvaldības iestādē "Sporta servisa centrs", Uzvaras ielā 8, Jelgavā, LV-3001.

 

Kontaktinformācija

Jelgava, Uzvaras iela 8, 35. kabinets, tālrunis: 63027504, e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

 

Nolikums "Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem"

Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Pasākuma finansējuma tāme