Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu izziņa tiek sastādīta atbilstoši aktuālajam Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam.
Tiek izgatavota un izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem zemesgabalā. Pielikumā izgatavota skice ar noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem zemesgabalam.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

2009. gada 22. decembra MK noteikumi Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”.
Jelgava pilsētas teritorijas plānojums (2009. – 2021. gadam).
1997. gada 11. marta likums „Aizsargjoslu likums”
1995.gada 12.aprīļa likums "Zvejniecības likums"

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums veidlapa Nr.4-16 vai iesniegums brīvā formā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 darbadienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Iemaksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.185 „Par Jelgavas pašvaldības nodevām” ir 14.23 EUR. 

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1
AS „SEB banka”.
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5
AS „Swedbank”.
3)LV86 LHZB 3000 0420 4000 1 VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
4)LV37 PARX 0005 6975 7000 1 
AS „Citadele banka”.                   
5)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7  
AS ”DnB NORD banka”.