10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (Informācija par datu apstrādi)
Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005564, 63005522, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegumā norādītās personas identificēšana, informācijas pārbaude un izmantošana izziņas nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem izgatavošanai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Datu Regulas Nr.2016/679 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts, Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 215.3 punkts.  Jelgavas pilsētas domes 2007. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods rēķina par pakalpojumu izrakstīšanai, juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs rēķina par pakalpojumu izrakstīšanai, pilnvarotās personas vārds, uzvārds rēķina par pakalpojuma izrakstīšanai, deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese/juridiskā vai struktūrvienības adrese atbildes sniegšanai, bet saziņai kontakttālrunis un e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes pilnvarotie darbinieki, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. lietvedības sistēmas uzturētājs) un citas normatīvajos aktos noteiktās personas.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

5 gadi.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Nekustamo īpašumu apgrūtinājumu izziņas un to reģistrs. Dokumentu vadības sistēma „Namejs”.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).