Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 8-25: Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

  • Pase, personas apliecība (eID)  vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (obligāti)
    • pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara
    • juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums
  • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls)
  • pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Pārsūdzības iespējas:

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājas lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

Klātienē vai pa pastu

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts

Klientu apkalpošanas centrs tel.: 63005522;
e-pasts dome@dome.jelgava.lv
Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005481, 63005503

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30