Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Persona var saņemt atkārtotu laulību, dzimšanas vai miršanu apstiprinošu apliecību vai izziņu, ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.tml. gadījumos. Persona var pieprasīt tikai savus dokumentus vai, pierādot tiesisko ieinteresētību, citu personu dokumentus.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7.00 euro:

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Dzimtsarakstu nodaļas sagatavota izziņas izmaksas noteiktas ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1/5 "Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana" 4.13 euro (bez PVN);

Maksājumi jāveic līdz dokumenta saņemšanai.

 

Veidlapas

Nav, iesniegums klātienē.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001;

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona, kura vēlas saņemt atkārtotu laulību, dzimšanas vai miršanu apstiprinošu apliecību vai izziņu, ierodas Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un klātienē aizpilda noteikta parauga iesniegumu.

Pa pastu vai elektroniski iesūta iesniegumu brīvā formā. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai izziņu persona saņem klātienē Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona).

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);

2) Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (stājas spēkā 18.09.2013.);

3) Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" (stājas spēkā 27.09.2013.);

4) Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmums Nr.1/5 "Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv