23.9 °C, 4.9 m/s, 81.1 %

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneAtkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīga iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”

Pakalpojuma īss apraksts

Persona var saņemt atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu (laulību, dzimšanas vai miršanas apliecību vai izziņu).

Tiesības pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju, ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Tiesības pieprasīt nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.

Tiesības pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā.

Tiesības pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam.

Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību un norāda mērķi, kādam pieprasītā izziņa tiks izmantota.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas.

Pakalpojuma izpildes termiņš

23 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7.00 euro:

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Maksas pakalpojuma izmaksas noteiktas ar Jelgavas novada domes 2023. gada 22. februāra lēmums Nr. 39 un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmums Nr. 2/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novad pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana”:

Daudzvalodu veidlapas sagatavošana izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai atkārtotai apliecībai, viens dokuments – 10.00 euro (bez PVN)

Tiesiskās palīdzības lietas sagatavošana civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārzemēm, viens dokuments – 20.00 euro (bez PVN)

Maksājumi jāveic līdz dokumenta saņemšanai.

Veidlapas

Nav, iesniegums klātienē.

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa, Lielā iela 15, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona, kura vēlas saņemt atkārtotu laulību, dzimšanas vai miršanu apstiprinošu apliecību vai izziņu, ierodas Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), valsts nodevas apmaksu apliecinošu dokumentu un aizpilda iesniegumu, kurā norāda:

 • pieprasītāja vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
 • pamatojumu dokumenta atkārtotai saņemšanas nepieciešamībai;
 • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
 • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Pa pastu vai elektroniski iesūta iesniegumu brīvā formā. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai izziņu persona saņem klātienē Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Civillikums (01.09.1992.);
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);
 • Administratīvā procesa likums (01.02.2004);
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (stājas spēkā 18.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” (stājas spēkā 27.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (stājas spēkā 06.03.2004.).
 • Jelgavas novada domes 2023. gada 22. februāra lēmums Nr. 39 un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmums Nr. 2/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana”.

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.08.2023.