Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa

1) lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;

2) izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;

3) izšķir bērna un vecāku domstarpības;

4) izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums, vai brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu un lūguma pamatojumu.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pa pastu: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

 

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1) iesniegums (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;

2) iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

 

Vecāku strīds par domstarpībām bērna aizgādības jautājumos izšķirams, ņemot vērā bērna intereses un noskaidrojot bērna viedokli.

Bērns var vērsties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja vecāki noteikuši viņam nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Lēmuma pieņemšanā tiek uzklausīti vecāki, bērns un citas iesaistītās personas, izvērtēti visi iesniegtie un bāriņtiesas rīcībā esošie dokumenti.

 

Atgādinājums - bāriņtiesa, izšķirot vecāku domstarpības, prioritāri nodrošina bērna tiesību un interešu ievērošanu. Lai pēc iespējas mierīgākā ceļā izšķirtu vecāku domstarpības, bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piemēram, psihologu, psihoterapeitu, sociālo darbinieku vai mediatoru.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (28.01.1937.);

2) Bāriņtiesu likums (22.06.2006.).

 

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 26.01.2023.