Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna vecākiem vai rakstveidā pilnvarotai citai personai. Īpašos gadījumos to veic ārstniecības iestāde vai bāriņtiesa.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733; e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733; e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai reģistrētu dzimšanas faktu, vecākam jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu;

2) Laulības apliecība (jāuzrāda oriģināls);

3) Vecāku personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).

Ja vecāki ir laulībā, reģistrēt var ierasties tikai viens no vecākiem.

 

Ja bērna vecāki nav laulībā, ir jāierodas abiem vecākiem un jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu;

2) Vecāku personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).

3) Abu vecāku kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums.

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšana.

Dzimtsaraksta nodaļas darbinieks bērnu reģistrē dzimšanas reģistrā, piešķir tam personas kodu un izsniedz bērna dzimšanas apliecību.

Dzimšanas apliecību izsniedz dzimšanas fakta reģistrācijas dienā.

 

Atgādinājums – Vecāku pienākums ir paziņot dzimtsarakstu iestādei viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (01.09.1992.);

2) Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);

3) Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (stājas spēkā 18.09.2013.).

 

Pārsūdzības iespējas

Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv