Laulības reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Laulību var noslēgt ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un 6 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" par laulības reģistrāciju – 14.00 euro.

 

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

Valsts nodeva jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas dienā.

 

Laulības reģistrācijas pakalpojuma izmaksas noteiktas ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1/5 "Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana":

1) Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija – 37.20 euro;

2) Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 83.19 euro;

3) Laulības noslēgšana ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 39.42 euro;

4) Mazās svētku zāles noma – 17.00 euro.

 

Maksa par pakalpojumu iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konts: LV12 UNLA 0050 0082 0644 7 (AS "SEB banka")

 

Veidlapas

Veidlapa P4_MK_not_Nr761.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv
Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733; e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un klātienē aizpilda noteikta parauga iesniegumu un vienojas par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.

Personas, kuras bijušas citā laulībā, uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības pārtraukšanu.

Laulību var noslēgt ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un 6 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas

 

Pakalpojuma saņemšana.

Laulību reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā (ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļā), klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav likumā noteikto šķēršļu laulības reģistrācijai.

Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.

Pēc laulības reģistrācijas tiek sastādīts laulību reģistrs un laulātiem izsniedz laulības apliecību.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (01.09.1992.);

2) Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);

3) Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (stājas spēkā 18.09.2013.);

4) Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" (stājas spēkā 27.09.2013.);

5) Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmums Nr.1/5 "Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv