15.1 °C, 1 m/s, 97.5 %

Laulības reģistrācija

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneLaulības reģistrācija
Laulības reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīga iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”

Pakalpojuma īss apraksts

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu personīgi, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Viens līdz seši kalendārie mēneši.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” par laulības reģistrāciju – 14.00 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodeva jāsamaksā iesniedzot iesniegumu.

Laulības reģistrācijas pakalpojuma izmaksas noteiktas ar Jelgavas novada domes 2023. gada 22. februāra lēmumu Nr. 39 un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumu Nr. 2/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana”:

 • Laulības reģistrācija bez svinīgās ceremonijas Dzimtsarakstu nodaļas telpās, klātesot tikai personām, kuras noslēdz laulību un liecinieki1 – 15.00 euro (bez PVN)
 • Svinīga laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās2 – 60.00 euro (bez PVN)
 • Laulības noslēgšana ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām (ieslodzījuma vieta, dzīves vieta (ārsta izziņa), ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes centrs)3 – 40.00 euro (bez PVN)
 • Svinīga laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām4 – 150.00 euro (bez PVN)
 • Svinīga laulības gadskārtu ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās – 60.00 euro (bez PVN)

Laulības reģistrācijas vietas un laiki:

1  Laulības reģistrācijas notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst.9 līdz 11.30 un no plkst. 14.00 līdz 16.30;

2  Laulības reģistrācija notiek piektdienās un sestdienās no plkst.11.00 līdz 17.00 Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpās, Akadēmijas iela 10 (līdz nodaļas darbības uzsākšanai Pasta ielā 32);

3  Laulības reģistrācija Jelgavas cietumā notiek pirmdienās plkst.14.00, pārējās vietas otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.10.00 līdz 15.00;

4  Laulības reģistrācija notiek otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00. Ja laulību vēlas slēgt pēc Dzimtsarakstu nodaļas darba laika līdz plkst. 20.00, tad noteiktā pakalpojuma maksa piemērojama dubultā apmērā. Ja laulību vēlas slēgt svētdienās vai svētku dienās, tad pakalpojuma maksa piemērojama četrkāršā apmērā.

No 1., 2., 4. punktos noteiktās pakalpojumu maksas tiek atbrīvoti Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarētie laulības slēdzēji, ja viens no laulājamajiem ir 1. vai  2.grupas invalīds un/vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par trūcīgo, vai persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam.

No 2. punktā noteiktās pakalpojuma maksas tiek atbrīvoti Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarētie laulības slēdzēji, uzrādot “Goda ģimenes” karti, ja vismaz viena no personām persona ir deklarēta Jelgavas valstspilsētas vai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, ne mazāk kā 12 mēneši pirms laulības noslēgšanas.

3.punktā noteikto pakalpojuma maksu nepiemēro, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 18.septembra noteikumu Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” 34.punktu  persona vēlas noslēgt laulību ar personu ar veselības traucējumiem. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām atbilstoši personas ar veselības traucējumiem atrašanās vietai, ja persona ir deklarēta Jelgavas valstspilsētas vai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, nav transportējama un to apliecina ārstniecības iestādes atzinums.

Maksa par pakalpojumu iemaksājama Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības kopīgajai iestādei “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”, reģistrācijas Nr. 40900039798

LV89 UNLA 0055003331611                 AS „SEB banka”

Veidlapas

Veidlapa P4_MK_not_Nr761.

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese:

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs);

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs)

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Personas, kuras agrāk bijušas laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ārzemnieks papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

Ja personai bez Latvijas Republikas pilsonības ir arī citas valsts valstiskā piederība, laulības noslēgšanai Latvijas Republikā jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli. Ārzemniekam, kuram ir vairākas valstiskās piederības vai ir izveidota tiesiskā saikne ar vairākām valstīm darba tiesisko attiecību vai izglītības jomā, jāiesniedz visu attiecīgo valstu kompetento institūciju izsniegtie dokumenti par ģimenes stāvokli. Reģistra ieraksta piezīmju daļā norāda ziņas par personas valstisko piederību un tās veidu.

Ja persona vēlas noslēgt laulību ar personu ar veselības traucējumiem, lūgumu par iesnieguma iesniegšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām iesniedz dzimtsarakstu nodaļā atbilstoši personas ar veselības traucējumiem atrašanās vietai. Lūgumā norāda datus par personām, kuras vēlas noslēgt laulību (vārds, uzvārds, personas kods), un tam pievieno ārstniecības iestādes atzinumu, ka persona ar veselības traucējumiem nav transportējama.

Iesniegumu var aizpildīt klātienē Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu, vai elektroniski, abiem parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski parakstīta iesnieguma gadījumā personu apliecinošais dokuments, lai apliecinātu identitāti, būs jāuzrāda pirms laulības reģistrēšanas.

Pakalpojuma saņemšana.

Laulību reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā (ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļā), klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav likumā noteikto šķēršļu laulības reģistrācijai.

Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.

Pēc laulības reģistrācijas tiek sastādīts laulību reģistrs un laulātiem izsniedz laulības apliecību.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Civillikums (01.09.1992.);
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);
 • Administratīvā procesa likums (01.02.2004);
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (stājas spēkā 18.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” (stājas spēkā 27.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (stājas spēkā 06.03.2004.).
 • Jelgavas novada domes 2023. gada 22. februāra lēmums Nr. 39 un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmums Nr. 2/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana”.

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.08.2023.