Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts likumā "Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums". Dzimtsarakstu nodaļa sagatavot lietu (vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus) nosūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar likumu "Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums" par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu – 71.14 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

Valsts nodeva jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas dienā.

 

Veidlapas

Iesniegums saskaņā ar 2009. gada 22. septembra MK noteikumiem Nr. 1079.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Ja persona vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), tai personīgi, ierodas Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un iesniedz šādus dokumentus:

1) iesniegums, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu;

2) fotogrāfija 4.5 x 3.5 cm – vārda, uzvārda, vārda un uzvārda maiņas gadījumos;

3) nepilngadīgas personas vecāku piekrišana vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai, vai aizbildņu rakstveida piekrišana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;

4) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību – jāuzrāda oriģināls tautības ieraksta maiņas gadījumos;

5) izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem- izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret  tautības ierakstu "latvietis" - jāuzrāda oriģināls tautības ieraksta maiņas gadījumos;

6) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu un pieprasa no citām dzimtsarakstu nodaļām iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus un no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību, un sagatavoto lietu nosūta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums (13.05.2009.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

3) 2009.gada 22. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem" (stājas spēkā 30.09.2009.).

 

Pārsūdzības iespējas

Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs);

e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv