Asenizatora reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departaments.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldība reģistrē asenizatoru reģistrā komersantus vai saimnieciskās darbības veicējus, kuri sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus un kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus, sagatavo un nosūta reģistrācijas paziņojumu par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā vai sagatavo motivētu atteikuma vēstuli.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Pieteikums asenizatora reģistrēšanai (Veidlapa 8-89 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-89).

Paziņojums asenizatoram (Veidlapa 8-90 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-90).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai reģistrētos asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz pašvaldībā reģistrācijas pieteikumu (Veidlapa 8-89 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-89), kam pievieno šādus dokumentus:

1) kravas komercpārvadājumu licences vai pašpārvadājumu sertifikāta kopiju;

2) transportlīdzekļa, ar kuru tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, reģistrācijas apliecības kopiju;

3) ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku noslēgtu līguma kopiju;

4) pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt komersantu (pēc nepieciešamības).

 

Paziņojuma saņemšanai par reģistrāciju asenizācijas pakalpojumu sniegšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā jāiesniedz veidlapa (Veidlapa 8-90 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-90).

 

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 15 darba dienu laikā sagatavo un izsniedz paziņojumu par reģistrāciju asenizācijas pakalpojumu sniegšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (01.01.2016.);

2) Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (stājas spēkā 01.07.2017.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.19-17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

 

Informācija atjaunota 06.03.2023.