Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var tikt atbrīvots no īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas (turpmāk – atvieglojumi). Atvieglojumus var saņemt viendzīvokļa dzīvojamās mājas (netiek izmantota saimnieciskajai darbībai) īpašnieks/tiesiskais valdītājs, ja  īpašumā deklarēts viens vai kopā ar nepilngadīgu (/iem) bērnu (/iem) un kuram ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 kalendārās dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai (PIL 3-15).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Pa pastu vai ievietojot pastkastītē pie iestādes ieejas durvīm: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, LV-3001

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470.

 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība” jāiesniedz iesniegums.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemot iesniegumu, tiek pārbaudīta informācija un dokumenti, kas pierāda iespēju saņemt atvieglojumus. Izvērtējot informāciju un iesniegtos dokumentus tiek izsniegts labvēlīgais vai nelabvēlīgais (atteikums) administratīvais akts. Labvēlīgā administratīvā akta gadījumā kopjamo platību iekļauj JVPI "Pilsētsaimniecība" apsaimniekojamo platību sarakstā un nosūta informāciju JVPI "Jelgavas pašvaldības policija".

 

Gadījumā, ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi vai viņš uzzinājis par apstākļu neesību, kas ir pamatojums atvieglojuma saņemšanai, atvieglojuma saņēmējam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība".

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22-36 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas  kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" III. nodaļa.

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kabinetā; tālrunis: 63084481, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 

 

Informācija atjaunota 07.02.2023.