Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izdara atzīmi Būvatļaujā, Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā par tur ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 5 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības uzsākt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļautie nosacījumi par būvdarbu uzsākšanu. Ja tika akceptēta būvniecības iecere ar apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, būvdarbus var uzsākt pēc paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (Veidlapa 4-9 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-9).

 

Būvniecības informācijas sistēmā - Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv "Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde".

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums kopā ar nepieciešamajiem būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītajiem dokumentiem.

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona atbildi saņem klātienē vai nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (stājas spēkā 25.10.2014.);

3) Ministru kabineta 2014.gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

4) Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

5) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

6) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

7) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (stājas spēkā 01.10.2014.);

8) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005566.

e-pasts: pasts@jelgava.lv