Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departaments.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.

 

Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Dzīvesvietas deklarācija (Veidlapa 8-25 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-25).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005481;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējam klātienē, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

Nepieciešamie dokumenti:

1) Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments;

2) Pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara;

3) Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls).

 

Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic datu pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas. Lēmums tiek nosūtīts pa pastu uz iesniedzēja iesniegumā norādīto adresi.

 

Atgādinājums: Par dzīvesvietas nedeklarēšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Fizisko personu datu apstrādes likums (05.07.2018.);

2) Personu apliecinošu dokumentu likums (15.02.2012.);

3) Dzīvokļa īpašuma likums (01.01.2011.);

4) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

5) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

6) Dzīvesvietas deklarēšanas likums (01.07.2003.);

7) Fizisko personu reģistra likums  (28.06.2021.)

8) Dzīvojamo telpu īres likums (01.05.2021.)

9) Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību" (stājas spēkā 23.10.2009.);

10) Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumi Nr. 82 "Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām" (stājas spēkā 01.07.2003.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005503, 63005481; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

 

Informācija atjaunota 06.03.2023.