Detālplānojuma apstiprināšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izstrādātājs izstrādāto detālplānojuma redakciju, t.sk. tā elektronisko versiju iesniedz pašvaldībā. Izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par publiskās apspriedes norisi par saņemtajiem priekšlikumiem, iebildumiem un institūciju atzinumiem un lēmuma projektu par plānošanas dokumenta apstiprināšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus uzaicina parakstīt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu. Plānošanas dokumenta izstrādātājs iesniedz pašvaldībā plānošanas dokumenta arhīva eksemplāru, noformētu atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums detālplānojuma apstiprināšanai (Veidlapa 3-21 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-21).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē vai elektroniski jāiesniedz iesniegums detālplānojuma apstiprināšanai, pievienojot detālplānojuma sējumu, t.sk. elektroniskā versija. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu izskatīšanas tiek pieņemts lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu, vienlaikus uzaicina īpašnieku (-us)  parakstīt administratīvo līgumu par detālplāna īstenošanu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.)

2) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (stājas spēkā 01.05.2015.);

3) Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (stājas spēkā 22.05.2013.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv