Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departaments.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Mēneša laikā, kopš persona pastāvīgi dzīvo jaunā dzīvesvietā, sava dzīvesvieta ir jādeklarē. Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.

 

Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Fiziska persona, kas reģistrēta Fizisko personu reģistrā

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva – 4.27 euro saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju":

Valsts nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS "SEB banka"

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS "Swedbanka"

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS "Citadele banka"

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS "Luminor Bank"

Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā pieejamo e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana" ir iespējams deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā bez maksas.

 

Veidlapas

Dzīvesvietas deklarācija (Veidlapa 8-68).

 

Informācija par personas datu apstrādi

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana"

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005503, 63005481;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana"

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005503, 63005481;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējam klātienē jāaizpilda dzīvesvietas deklarācija.

Nepieciešamie dokumenti:

1) Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība), pilnvarotai personai – pilnvara;

2) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;

3) Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

 

Dzīvesvietas deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejamo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana".

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pakalpojumu saņem klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinetā.

 

Atgādinājums: personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā vai elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

 

Par dzīvesvietas nedeklarēšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Dzīvesvietas deklarēšanas likums (01.07.2003.);

2) Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” (stājas spēkā 05.07.2009.);

3) Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību" (stājas spēkā 23.10.2009.);

4) Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumi Nr.121 “Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība” (stājas spēkā 01.07.2003.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005503, 63005481; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

 

Informācija atjaunota 06.03.2023.