Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde pieņem lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, vai sagatavo pamatotu atteikumu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva – 7.11 euro saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

Pašvaldības nodeva par licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums (Veidlapa 3-3 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-3) vai brīvā formā.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30. 

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums, pievienojot šādus dokumentus:

1) Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopija;

2) Pilnvara (kopija), uzrādot oriģinālu (ja ir pārstāvības tiesības);

3) Dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma izskatīšanas, klients saņem lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu.

Lēmumu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" (stājas spēkā 12.07.2006.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv