Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajam:

1) no trūcīgas mājsaimniecības;

2) no maznodrošinātas mājsaimniecība;

3) kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 265.00 euro;

4) no daudzbērnu ģimenes.

 

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajam 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.-6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas 5. – 6.klases skolēniem) (Nr.1-10/3.18/07.2021).

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas daudzbērnu ģimenēm) (Nr.1-10/3.19/07.2021).

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/07.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

e-adrese

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums un konkrētā statusa (trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, aizbildņa ģimenes statuss) saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenēm vai pabalsta saņemšanai 5.-6.klases skolēniem:

1) Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.18/07.2021 vai Nr.1-10/3.19/07.2021);

2) Citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai trūcīgām, maznodrošinātām un aizbildņu ģimenēm:

1) Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/07.2021);

2) Izziņa no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

3) Pasta vai bankas konta pilna izdruka par ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trim mēnešiem;

4) Citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājam iesniegums jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

30 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

 

Atgādinājums: Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu. Bērniem no daudzbērnu ģimenes bez ienākumu izvērtēšanas pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs tiek piešķirts līdz 2021.gada 31.decembrim. Pabalstu ēdināšanai Jelgavas valstspilsētas vispārējās izglītības iestādē izglītojamais saņem, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecību.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu saņemšanu” (stājas spēkā 01.01.2021.);

4) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;

 

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv