"Drošības poga"

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

"Drošības poga" pakalpojums nodrošina personai dzīvesvietā nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī. Pakalpojumu sniedz "Latvijas Samariešu apvienība".

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

2 darba dienas

Pakalpojuma sniedzējs divu darbu dienu laikā pēc JSLP lēmuma saņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu  noslēdz ar klientu līgumu un uzsāk sniegt pakalpojumu. Pakalpojums tiek piešķirts uz  aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas laiku.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63050876, 26415504.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63050874, 63050876.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" klientam klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Sociālās un medicīnas aprūpes centrā jāiesniedz iesniegums par sociālo pakalpojumu  (Nr.1-10/2.8/01.2022) vai jānosūta tas pa pastu vai e-pastu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks apseko klientu dzīvesvietā un veic personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma “Drošības poga” izvērtēšanu, aizpildot novērtēšanas karti, sagatavo lēmuma projektu par pakalpojuma “Drošības poga” piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu un nosūta to klientam un pakalpojuma sniedzējam.

Ja lēmums ir pozitīvs, tad pakalpojuma sniedzējs "Latvijas Samariešu apvienība" noslēdz ar klientu līgumu un uzsāk pakalpojuma sniegšanu.

 

Atgādinājums

Atsevišķi dzīvojošie aprūpes mājās pakalpojuma klienti, kuriem noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis un pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi  Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā no 31.05.2003.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"

6) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"  lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs, Zirgu iela 47A, Jelgava, Sociālās un medicīniskās aprūpes centra vadītāja tālrunis:  63050874, 63050876;

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", tālrunis 25691373, e-pasts: jelgavasnovads@samariesi.lv