"Drošības poga"

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

"Drošības poga" pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

Pakalpojumu "Drošības poga" piešķir  sociālā pakalpojuma "Aprūpe  mājās" klientiem, kuriem noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis. Pakalpojumu var saņemt arī citas personas, ja vēlas, tad jāvēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojumu "Drošības poga" 100% finansē pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/07.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63050876, 26415504.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: deklarētā  dzīvesvieta, atbilstoši pakalpojuma pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" klientam klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Sociālās un medicīnas aprūpes centrā jāiesniedz iesniegums par sociālo pakalpojumu  (Nr.1-10/2.8/07.21)

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Jelgavas sociālo lietu pārvalde mēneša laikā pēc klienta iesnieguma veic klienta apsekošanu dzīvesvietā un nepieciešamības pēc pakalpojuma "Drošības poga" novērtēšanu.

Klients noslēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju - biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" dienestu "Samariešu atbalsts mājās" Zemgales nodaļu, Svētes ielā 26 – 8, Jelgavā.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona pakalpojumu saņem savā deklarētajā dzīvesvietā, atbilstoši līguma nosacījumiem.

 

Atgādinājums: Pakalpojumu "Drošības poga" iespējams nodrošināt, ja klienta dzīvesvietā ir stacionārais vai mobilais telefons un elektrības pieslēgums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgava.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv