Naktspatversmes pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Naktspatversme pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām nodrošina izmitināšanu, ēdināšanu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas.

Naktspatversmes mērķis ir sekmēt klientu krīzes situāciju pārvarēšanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, sadarbojoties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskā sektora institūcijām sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, nodarbinātības u.c. jautājumos.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

3 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klients maksā par pakalpojumu saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana":

1) Uzturēšanās Naktspatversmē klientam līdz 90 dienām, 1 nakts – 1.00 euro,

2) Uzturēšanās Naktspatversmē klientam virs 90 dienām, 1 nakts – 2.00 euro,

3) Citā pašvaldībā deklarētajai personai, 1 nakts – 8.77 euro.

No pakalpojuma maksas ir atbrīvotas personas, kurām nav regulāru ienākumu. Ja klients objektīvu iemeslu dēļ nespēj samaksāt par pakalpojumu, viņš tiek iesaistīts līdzdarbības pienākumu izpildē JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" telpu vai apkārtnes sakopšanā.

 

Veidlapas

Nav. Brīvas formas iesniegums.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Naktspatversme, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, 121.kab., Jelgava, tālrunis 63082446.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Naktspatversme, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Darba laiks (1.aprīlis-30.septembris): Pirmdiena 20.00-22.00; Otrdiena 20.00-22.00; Trešdiena 20.00-22.00; Ceturtdiena 20.00-22.00; Piektdiena 20.00-22.00; Sestdiena 20.00-22.00; Svētdiena 20.00-22.00.

Darba laiks (1.oktobris-31.marts): Pirmdiena 18.00-22.00; Otrdiena 18.00-22.00; Trešdiena 18.00-22.00; Ceturtdiena 18.00-22.00; Piektdiena 18.00-22.00; Sestdiena 18.00-22.00; Svētdiena 18.00-22.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu Naktspatversmes pakalpojumu, persona klātienē vēršas Naktspatversmē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ja tāds ir, un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu. Ja klientam nepieciešams uzturēties Naktspatversmē ilgāk par trim dienām, viņš papildus iesniegumam ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma. Līdz lēmuma pieņemšanai klientam ir tiesības uzturēties Naktspatversmē no iesnieguma iesniegšanas dienas. Naktspatversmē pavadītais laiks līdz lēmuma pieņemšanai tiek ieskaitīts kopējā uzturēšanās dienu skaitā.

Naktspatversmes pakalpojumu nepiešķir, ja klients:

1) slimo ar plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

2) slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

3) slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;

4) nevar veikt pašaprūpi veselības stāvokļa dēļ;

5) nespēj patstāvīgi pārvietoties.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Naktspatversmes sociālais darbinieks trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par Naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Naktspatversmes pakalpojumu. Līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības uzturēties Naktspatversmē.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc lēmuma par Naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, ar klientu tiek noslēgts Naktspatversmes pakalpojuma līgums. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši līguma nosacījumiem. Maksimālais uzturēšanās termiņš Naktspatversmē ir 90 (deviņdesmit) dienas. Naktspatversmes pakalpojuma līguma termiņu virs 90 (deviņdesmit) dienām pagarina ar JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu klientam, kurš aktīvi iesaistās savu sociālo problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus atbilstoši izstrādātajam individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

Naktspatversmes pakalpojumu var pārtraukt, ja:

1) klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

2) klients neievēro noslēgtā līguma nosacījumus un Naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus;

3) klients ir atrisinājis mājokļa jautājumu;

4) klients vairāk kā vienu mēnesi nav izmantojis Naktspatversmes pakalpojumu un nav paziņojis par neierašanās iemeslu.

 

Atgādinājums: Naktspatversmē netiek uzņemtas personas ar apreibinošu vielu lietošanas pazīmēm. Persona, kura neievēro Naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus, var tikt izraidīta no Naktspatversmes.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

4) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11, 23.07.2020. lēmums Nr.13/10).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Grupu dzīvokļu vadītājas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, 111.kab.

 

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.