Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā mērķis ir uzlabot pilngadīgas personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir tiesīga saņemt:

1) pensijas vecuma persona hronisku slimību paasinājumu gadījumos un kura ir atzīta par trūcīgu;

2) pilngadīga persona ar invaliditāti un kura ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Persona rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņem rindas kārtībā 1 reizi 3 gados.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, 127. kab., tālrunis 63048917.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: sociālās aprūpes institūcija.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu Rehabilitācijas pakalpojumu, persona klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022un šādus dokumentus: ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods, kurš neietilpst valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas programmā, un informācija par medicīnisko kontrindikāciju neesību.

Rehabilitācijas nodaļas speciālists pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai (pieejama datu bāzē).

 

Pakalpojuma saņemšana

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" speciālisti rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Lēmumam tiek pievienots nosūtījums sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

 

Atgādinājums: Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā netiek nodrošināts, ja zudis tiesiskais pamats to saņemt.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.