Sociālā darba pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālā darba pakalpojumu mērķis ir sniegt profesionālo atbalstu personām, ģimenēm, personu grupām, lai veicinātu vai atjaunotu savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" nodrošina sociālo darbu ar:

1) ģimenēm un bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, atbalsta ģimenēm un uzticības personām;

2) sociālās atstumtības grupu un krīzes situācijā nonākušām personām;

3) bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam;

4) atkarīgām un līdzatkarīgām personām;

5) nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

6) pilngadīgām personām ar invaliditāti un personām ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam;

7) personām ar funkcionāliem traucējumiem, garīga rakstura traucējumiem un prognozējamo invaliditāti;

8) pensijas vecuma personām;

9) bēgļiem un citām, riskam pakļautām personām

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" 111.kab., adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63007488.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu, persona klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Informācijas kabinets (Nr115), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, , tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.