Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu izziņa tiek sastādīta atbilstoši aktuālajam Jelgavas valstspilsētas teritorijas plānojumam.

Tiek izgatavota un izsniegta izziņa zemes vienības nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem. Pielikumā izgatavota zemes vienības skice ar noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu- izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem - 14.23 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums par apgrūtinājumiem zemes gabalam (Veidlapa 4-16 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-16).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem. Iesniegumam vēlams izmantot norādīto veidlapu (Veidlapa 4-16 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-16).

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde izskata dokumentus un sagatavo izziņu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem. Izziņu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Aizsargjoslu likums (11.03.1997.);

2) Zvejniecības likums (12.05.1995.);

3)  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums (01.01.2006.);

4) Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" (stājas spēkā 13.02.2014.);

5) Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 "Par Jelgavas pašvaldības nodevām".

6) Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005564.

e-pasts: pasts@jelgava.lv