Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā:

1) Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas kompetencē esošo Jelgavas pilsētas domes izdoto Saistošo noteikumu ievērošanas kontrolēšana, normatīvo aktu izpilde, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, kontrolēšana, naudas sodu par šo noteikumu pārkāpšanu uzlikšana;

2) Izsaukumu par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu pieņemšana un apkalpošana diennakts režīmā;

3) Informācijas nodošana par notikumiem pēc piederības citām iestādēm;

4) Sadarbība ar Valsts policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;

5) Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas apsekošana, patrulējot;

6) Preventīvo pasākumu veikšana likumpārkāpumu novēršanai;

7) Transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;

8) Noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos kontrole un pārkāpumu novēršana;

9) Nepilngadīgo administratīvo likumpārkāpumu prevencija Jelgavas administratīvajā teritorijā, t.sk. likumpārkāpumu konstatēšana, novēršana, izglītošana, darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, ģimenēm, publisko pasākumu organizēšana, sadarbība ar valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijām;

10) Tiesības personu, kura zaudējusi alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāt iestādē, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumu (atskurbtuvē), ārstniecības iestādē vai mājoklī; darbs ar vardarbībā cietušajām personām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

23 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav, iesniegums brīvā formā.

 

Pieprasīšanas kanāli

Telefoniski (izsaukumiem par sabiedriskās kārtības un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu): Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļa tālrunis 8550 (visu diennakti);

Klātiene (iesniegumiem un sūdzībām): JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001;

e-pasts (iesniegumiem un sūdzībām): policija@policija.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jebkura persona var ziņot par sabiedriskās kārtības un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai, zvanot Operatīvās vadības nodaļai pa tālruni 8550.

Persona var iesniegt iesniegumu vai sūdzību, adresētu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai, ja nepieciešams, pievienojot dokumentu apstiprinātas kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). E-pastā nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemto izsaukumu par administratīvo pārkāpumu un/vai sabiedriskās kārtības un drošības pārkāpumu reģistrē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Notikumu reģistrā, reaģē atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām, norīkojot darbiniekus un koordinējot to darbību.

Saņemtais rakstveida iesniegums/sūdzība tiek reģistrēts Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saņemto dokumentu reģistrā, un atbilde tiek sniegta: uz iesniegumu - Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā, uz sūdzību- saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikto kārtību.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) "Administratīvās atbildības likums" (01.07.2020.);

2) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi".

 

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu un tiesību normatīvajiem aktiem.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava; tālrunis: 63028550.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv