Personas datu apstrāde

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu* personu datu apstrādes pārzinis ir  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900039904, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus (turpmāk – pašvaldība). 

 

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību saraksts aplūkojams pašvaldības nolikumā un tīmekļa vietnes www.jelgava.lv sadaļā "Par pašvaldību" – "Struktūra", kontaktinformācija skatāma tīmekļa vietnes www.jelgava.lv sadaļā "Kontakti".

 

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar:

  • konkrēto struktūrvienību vai iestādi izmantojot mūsu tīmekļa vietnes wwww.jelgava.lv sadaļā "Kontakti" norādīto kontaktinformāciju;
  • pašvaldības iestādi "Centrālā pārvalde" (adrese: Lielā iela 11, LV-3001, Jelgava, e-pasta adrese: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005522, 63005537);
  • pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (e-pasta adrese: dati@jelgava.lv,  tālrunis: 63005444).

*Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādi (privātuma politika)

Informācija par videonovērošanas veikšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

Personas datu apstrādes paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem)

Datu subjekta pieprasījuma veidlapa