Personas datu aizsardzība

2018.gada 25.maijā stājās spēkā Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Informācija par personas datu aizsardzību ES un ārpus tās: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_lv

1. Pārzinis: Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516,

juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

2. Kontaktinformācija: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001; e-pasta adrese: dome@dome.jelgava.lv

 

3. Personas datu aizsardzības speciālists: Liene Ziediņa, liene.ziedina@dome.jelgava.lv,  +371 63005444

 

Informācija par Jelgavas pilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādi (privātuma politika)