Atkārtota izsole nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi

Nomas objekta adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgavā  

Kadastra Nr.: 09000040439002

Izmantošanas veids: Salonveikala vajadzībām mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai 

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 5,10 (pieci euro, 10 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iznomāšanas termiņš: 1 gads. 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 17.08.2021. plkst.14:00 Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

Iznomātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs".

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 17. augusta pulksten 12, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" administrācijas telpās Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot ar Anželiku Jaunzemu, tālrunis: 63005407.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

  • Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.
  • Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
  • Nomas tiesību pretendentam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanā.

Izsoles nolikums

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Nomas līguma projekts

Biznesa idejas apraksta veidlapa