13.8 °C, 6.3 m/s, 75.3 %

Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneBērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība
Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”.

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna/aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses:

1) lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērnam/aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu;

2) lemj, par bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;

3) lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;

4) lemj par aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;

5) lemj par bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;

6) lemj par īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošajai personai;

7) ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;

8) lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo, mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;

9) lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;

10) seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama;

11) pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums, vai brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu.

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pa pastu: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešamie dokumenti:

1) iesniegums (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu;

2) bērna dzimšanas apliecība;

3) miršanas apliecība;

4) mantojuma saraksts;

5) mantojuma apliecība;

6) īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;

7) izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu;

8) darījuma līguma projekts;

9) nekustamā īpašuma novērtējums;

10) kredītiestādes izziņa.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana

Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna/aizgādnībā esošās personas vislabākajām interesēm.

Atgādinājums – ik gadu, ne vēlāk par 1.februāri, aizbildnim (arī vecākiem), aizgādnim jāiesniedz bāriņtiesai norēķins par bērna/aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (28.01.1937.);

2) Bāriņtiesu likums (22.06.2006.);

3) 2006.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2007.).

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Informācija atjaunota 26.01.2023.