20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneBērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība
Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna/aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērnam/aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu;
 • lemj, par bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošajai personai;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo, mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama;
 • pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Veidlapas

Iesniegums (JB_iesniegums) vai brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu;
 • bērna dzimšanas apliecība;
 • miršanas apliecība;
 • mantojuma saraksts;
 • mantojuma apliecība;
 • īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
 • izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu;
 • darījuma līguma projekts;
 • nekustamā īpašuma novērtējums;
 • kredītiestādes izziņa.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana

Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna/aizgādnībā esošās personas vislabākajām interesēm.

Atgādinājums – ik gadu, ne vēlāk par 1.februāri, aizbildnim (arī vecākiem), aizgādnim jāiesniedz bāriņtiesai norēķins par bērna/aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību.

Tiesiskais regulējums

 • Civillikums (stājas spēkā 28.01.1937.)
 • Bāriņtiesu likums (stājas spēkā 22.06.2006.)
 • Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2007.)

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”; adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Informācija atjaunota 19.07.2024.