19.1 °C, 1.2 m/s, 96.4 %

Civilstāvokļa aktu reģistru glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneCivilstāvokļa aktu reģistru glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana
Civilstāvokļa aktu reģistru glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīga iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”

Pakalpojuma īss apraksts

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa akta reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona, par kuru civilstāvokļa akta reģistra ieraksts izdarīts, nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji, pilnvarotas personas.

Pakalpojuma izpildes termiņš

23 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – 7.00 euro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

Valsts nodeva jāsamaksā pirms reģistra aktualizēšanas vai atjaunošanas.

Veidlapas

Nav, iesniegums klātienē.

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personai jāierodas Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • personu apliecinošs dokuments;
 • reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
 • dokumenti, kuros veicamas izmaiņas;
 • valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšana.

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic reģistra ieraksta aktualizēšanu pēc kvīts uzrādīšanas par valsts nodevas samaksu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Civillikums (01.09.1992.);
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);
 • Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (stājas spēkā 18.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” (stājas spēkā 27.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (stājas spēkā 06.03.2004.).

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs);

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.08.2023.