19.2 °C, 2.6 m/s, 85.9 %

Izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneIzziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi
Izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīga iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”

Pakalpojuma īss apraksts

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga, abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu personīgi, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

2 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” par laulības reģistrāciju – 14.00 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodeva jāsamaksā iesniedzot iesniegumu.

Maksas pakalpojuma izmaksas noteiktas ar Jelgavas novada domes 2023. gada 22. februāra lēmums Nr. 39 un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmums Nr. 2/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novad pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana”:

Dzimtsarakstu nodaļas sagatavota izziņa, viens dokuments – 6.00 euro (bez PVN)

Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecinošo dokumentu izziņas saņemšana no informācijas sistēmas CARIS iekļautajiem reģistriem, viens dokuments – 6.00 euro (bez PVN)

Daudzvalodu veidlapas sagatavošana izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai atkārtotai apliecībai, viens dokuments – 10.00 euro (bez PVN)

Veidlapas

Nav.

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs)

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs)

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona klātienē Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, uzrādot derīgus personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Personas, kuras agrāk bijušas laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ārzemnieks papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc nepieciešamo dokumentu pārbaudes Dzimtsarakstu nodaļā tiek izsniegta izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Civillikums (01.09.1992.);
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);
 • Administratīvā procesa likums (01.02.2004);
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (stājas spēkā 18.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” (stājas spēkā 27.09.2013.);
 • Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (stājas spēkā 06.03.2004.).
 • Jelgavas novada domes 2023. gada 22. februāra lēmums Nr. 39 un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmums Nr. 2/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana”.

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Lielā iela 15, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.08.2023.