20.4 °C, 1.8 m/s, 68.3 %

Atbalsta pasākumu kopumu mājokļa iekšējās un ārējās vides pieejamības uzlabošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiAtbalsta pasākumu kopumu mājokļa iekšējās un ārējās vides pieejamības uzlabošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā
Atbalsta pasākumu kopumu mājokļa iekšējās un ārējās vides pieejamības uzlabošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta pasākumi – pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei, tehniskā palīglīdzekļa nodošana personas lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai:

1) ar I grupas invaliditāti;

2) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 (piecpadsmit) darba dienas

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127), tālrunis 63048918, 25721995.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Personas dzīvesvietā

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

 

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”:

1) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu mājokļa iekšējās vides pielāgošanai;

2) ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;

3) īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

4) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks);

 

Iesnieguma izskatīšana.

Pēc minēto dokumentu saņemšanas JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:

1) izvērtē personas atbilstību noteikumu noteiktajām prasībām;

2) pieprasa JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” ergoterapeitam sniegt atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;

3) pieprasa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldei sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību.

 

Pakalpojuma piešķiršana.

Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo personai. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē pabalsta saņemšanas rindā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13-12 “Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”.

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis 63048918, 25721995, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.