21.8 °C, 1.1 m/s, 90.4 %

Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiPersonas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Persona lūdz uzņemt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā un izīrēt vai nu pašvaldības, vai arī sociālo dzīvojamo telpu.

Persona ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas lēmumu tiek uzņemta tajā pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kurā persona ir lūgusi to uzņemt, ja persona atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Līdz ko pašvaldības rīcībā ir brīva neizīrēta pašvaldības vai sociālā dzīvojamā telpa, un ir pienācis personas kārtas numurs attiecīgajā palīdzības reģistrā, dzīvojamā telpa personai tiek piedāvāta apskatīt. Ja persona piekrīt īrēt piedāvāto pašvaldības vai sociālo dzīvojamo telpu, tuvākajā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sēdē (sēdes notiek vienu reizi mēnesī) tiek pieņemts lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 30 dienu laikā pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas personai jānoslēdz dzīvojamās telpas īres līgums, personai un visām Dzīvokļu komisijas lēmumā minētajām personām jādeklarē savas dzīvesvietas jaunajā adresē. Personai tiek piedāvātas apskatīt ne vairāk kā trīs dzīvojamās telpas.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistra uzņemšanai (Veidlapa 8-76 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-76).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, 1. stāvs, 131. kabinets, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspašvaldības pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, 1.stāvs 131.kabinets, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums uzņemšanai pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā. Veidlapai pievieno visus nepieciešamos dokumentus, atbilstoši nepieciešamajam palīdzības veidam.

Ja esat persona, kura tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas, pamatojoties uz tiesas nolēmumu par īres maksas un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu parādiem:

1) politiski represētas personas apliecības kopiju;

2) tiesas nolēmuma, kas stājies likumīgā spēkā, kopiju;

Ja esat persona, kura tiek izlikta no Jums piederoša mājokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts šī mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, papildus jāiesniedz:

4) kredītlīguma kopiju;

5) tiesas nolēmuma par parādu piedziņu kopiju;

6) tiesas nolēmuma par izsoles akta apstiprināšanu kas stājies likumīgā spēkā, kopiju.

Ja esat repatriants vai maznodrošināta politiski represēta persona:

1) arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas;

2) repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopiju;

3) politiski represētās personas apliecības kopiju.

Ja esat denacionalizētas vai likumīgam īpašniekam likumīgi atdotas mājas īrnieks:

1) dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegumu, kurā apliecināts, ka dzīvoklis nepieciešams viņam lietošanai un, ka dzīvojamā mājā nav citu brīvu dzīvokļu;

2) dzīvojamās telpas īres līguma vai ordera kopiju (ja tāds ir saglabājies);

3) gadījumā, ja namīpašumam ir vairāki īpašnieki – visu īpašnieku rakstisku vienošanos par namīpašuma lietošanas kārtību, kopiju.

Ja esat persona, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas:

brīvības atņemšanas vietas izdotas izziņas, par atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, kopiju.

Ja vēlaties īrēt sociālo dzīvojamo telpu un esat persona, kura izstājas no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes un saskaņā ar sociālā dienesta atzinumu spēj dzīvot patstāvīgi, kuras patstāvīgā dzīvesvieta pirms ievietošanas sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādē bija deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā:

1) apliecinājumu par izstāšanos no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes;

2) attiecīgās institūcijas atzinumu, ka pēc izstāšanās no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes spējat dzīvot patstāvīgi.

Ja esat kvalificēts speciālists:

1) darba līguma kopiju;

2) speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju;

3) ieteikuma vēstuli no darba devēja, ja darba devējs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības institūcija;

4) kvalificēta speciālista darba devēja piekrišanu, ja darba devējs nav Jelgavas valstspilsētas pašvaldības institūcija.

Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē, vai iesūtīt pa pastu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu vai sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, vai par atteikumu reģistrēt personu dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā.

Brīdinājums: iesniegums tiek izskatīts tikai pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Pakalpojuma saņemšana

Dzīvojamās telpas personām tiek piedāvātas to reģistrācijas secībā. Tiklīdz pienāk personas kārtas numurs dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, un pašvaldības rīcībā ir brīva neizīrēta dzīvojamā telpa, kura atbilst personas izteiktajām vēlmēm, tai tiek nosūtīts uzaicinājums uz personas deklarēto un/vai norādīto adresi ierasties pašvaldībā, lai saņemtu piedāvājumu apskatīt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pēc dzīvokļa apskates persona pašvaldībai sniedz rakstisku atbildi, vai piekrīt īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu, vai arī atsakās no šī piedāvājuma.

Ja persona piekrīt īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija tuvākajā sēdē (sēdes notiek vienu reizi mēnesī) pieņem lēmumu, par piedāvātās dzīvojamās telpas izīrēšanu personai. Tiklīdz persona ir saņēmusi Dzīvokļu komisijas lēmumu, tā 30 dienu laikā, kopā ar pārējām Dzīvokļu komisijas lēmumā minētajām pilngadīgajām personām, līdzi ņemot pases un Dzīvokļu komisijas lēmumu, dodas pie tās dzīvojamās mājas pārvaldnieka, kurā atrodas piedāvātā dzīvojamā telpa, un noslēdz īres līgumu. Pēc īres līguma noslēgšanas persona un visas Dzīvokļu komisijas lēmumā minētās personas deklarē savas dzīvesvietas jaunajā adresē. Pēc dzīvesvietas deklarēšanas saņem dzīvokļa atslēgas pie dzīvojamās mājas pārvaldnieka.

Ja persona atsakās no piedāvātās dzīvojamās telpas īres, tai tiek izteikti vēl divi piedāvājumi.

Ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem, persona tiek izslēgta no apmaiņas palīdzības reģistra, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms šāda lēmuma pieņemšanas uz personas norādīto adresi nosūtot rakstveida paziņojumu

Atgādinājums: Sociālās dzīvojamās telpas Jelgavā ir tikai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālajā mājā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā un pašvaldības īres namā Stacijas ielā 13, Jelgavā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Dzīvojamo telpu īres likums (01.05.2021.);

2) Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (01.01.2002.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2022.gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 22-18 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”.

Pārsūdzības iespējas

Dzīvokļu komisijas lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē 30 dienu laikā pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes Dzīvojamā fonda sektors 305.kabinets (3.stāvs); adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis 63005532.

Informācija atjaunota 01.11.2022.