20.9 °C, 1.4 m/s, 90.1 %

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Sākumlapa PakalpojumiUzņēmējdarbībaInterešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Izvērtēt licencējamo interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmu un izsniegt juridiskām vai fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija) izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci  vai licences anulēšanu, ja konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiska vai fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai (Pieteikuma veidlapa).

Pieprasīšanas kanāli

E-pieteikums portālā Latvija.lv “Pieteikums licences saņemšanai par tiesībām īstenot pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmas”

e-adrese

e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde”, adrese: Svētes iela 22, 204.kab., Jelgava; tālrunis: 63012460, 63012477

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde”, adrese: Svētes iela 22, 204.kab., Jelgava; tālrunis: 63012460, 63012477

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Licences saņemšanai, fiziska vai juridiska persona  (turpmāk- Pieprasītājs) dokumentus iesniedz klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes ielā 22, Jelgavā, vai nosūta pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Licences saņemšanai Pieprasītājs iesniedz

1)  pieteikumu, kurā norāda:

  • fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi; juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi;
  • licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas adresi,

2) licencējamo interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programmu), kurā norāda:

  • izglītības programmas nosaukumu;
  • izglītības programmas mērķi;
  • izglītības programmas uzdevumu;
  • izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
  • izglītības programmas apjomu (stundās);
  • izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
  • izglītības programmas īstenošanas valodu;

3) licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;

4) Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta kopiju;

5) pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs;

6) licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas un aprīkojuma aprakstu, izņemot gadījumu, ja licencējamās izglītības programmas īstenošana paredzēta klienta telpās;

7) līgumu ar telpu īpašnieku par telpu lietošanas tiesībām, ja Pieprasītājs nav telpu īpašnieks, izņemot gadījumu, ja licencējamās izglītības programmas īstenošana paredzēta klienta telpās.

Pakalpojuma saņemšana

Komisija  izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Licenci. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu, par to rakstiski informējot Pieprasītāju.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Izglītības likuma (01.06.1999.) 17.panta trešās daļas 16.punkts, 46.panta piektā daļa, 47.panta trešā daļa;

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.19-21 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde” adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis: 63012460, 63012477, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.