26.3 °C, 0.4 m/s, 46.3 %

Informācija par personas datu apstrādi – Dzīvesvietas deklarēšana

Sākumlapa Par pašvaldībuInformācija par personas datu apstrādi – Dzīvesvietas deklarēšana
Informācija par personas datu apstrādi – Dzīvesvietas deklarēšana

Apstrāde               

Dzīvesvietas deklarēšana

 

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005481, 63005503, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

 

Apstrādes nolūks/mērķis

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu un ziņu par papildu adresi reģistrācija un ziņu pārbaude.

 

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. panta pirmajā daļā un 11.pantā noteikto juridisko pienākumu izpilde.

 

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Dzīvesvietas deklarētājs (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, deklarējamās dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas deklarācijā norādītais tiesiskais pamatojums, papildu adrese, ja tā tiek norādīta).

Likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods).

 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, kas norādītas tiesiskajā pamatojumā dzīvesvietas deklarācijai (izīrētājs, iznomātājs, laulātais, radinieks, nekustamā īpašuma īpašnieks).

 

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (par Fizisko personu reģistrā aktualizētām dzīvesvietas ziņām).

 

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai (deklarācijas papīra formā) glabā 10 gadus.

 

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav.

 

Datu apstrādes sistēmas: 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs – datu reģistrēšana un pārbaude (personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta spēkā esamība).

 

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu (ja tas iespējams), vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

 

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

 

 

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).