1.6 °C, 2 m/s, 85.8 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādes pamatmērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķa īstenotāji

Sākumlapa Par pašvaldībuJelgavas valstspilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādes pamatmērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķa īstenotāji
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā veikto personas datu apstrādes pamatmērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķa īstenotāji

Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi var saņemt vēršoties pie konkrētā datu apstrādes mērķa īstenotāja vai datu aizsardzības speciālista.

Personas datu apstrādes mērķi Personas datu apstrādes

tiesiskais pamats

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 

Personas datu apstrādes mērķa īstenotāji
Sabiedriskās kārtības

nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma

aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības, aizsardzību (videonovērošana).

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta d), e), f)

apakšpunkti: videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai un lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

 

Tiesībsargājošās iestādes, t.sk. pirmstiesas Izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības

subjekti, valsts drošības

iestādes.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policija, Sabiedriskais centrs, Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas valstspilsētas bibliotēka, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība’, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs,  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs”, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs,  Sporta servisa centra bāze, Jelgavas Ledus sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola, Jelgavas izglītības pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas pamatskola “Valdeka”, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola, Jelgavas pirmskolas izglītības iestādes: “Zemenīte”, “Rotaļa”, “Pasaciņa”, “Kamolītis”, “Lācītis”, “Ķipari”, “Kāpēcīši”, “Zīļuks”, “Alnītis”, Jelgavas mākslas skola, Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”.

 

Sociālo pakalpojumu

sociālās palīdzības

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sociālo

pakalpojumu un sociālās aprūpes sniedzēji, t.sk. Veselības un darbspēju

ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra,

sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki,

normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Sabiedriskais centrs, Izglītības pārvalde.

 

Nodrošināt iedzīvotājiem

izglītības pieejamību t.sk. administrēt mācību un audzināšanas procesu iestādē.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, izglītības atbalsta iestādes, sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa

dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, Sporta servisa centrs (kura pārraudzībā atrodas Sporta servisa centra bāze, Jelgavas Ledus sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola), Jelgavas izglītības pārvalde (kuras pārraudzībā atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas 4.sākumskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas pamatskola “Valdeka”, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola,  Jelgavas pirmskolas izglītības iestādes: “Zemenīte”, “Rotaļa”, “Pasaciņa”, “Vārpiņa”, “Gaismiņa”,“Sprīdītis”, “Kamolītis”, “Lācītis”, “Ķipari”, “Kāpēcīši”, “Zīļuks”, Jelgavas mākslas skola, Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”, Jelgavas valstspilsētas bibliotēka.

 

Bērnu un rīcībnespējīgu

personu tiesību aizsardzība.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), d), e)

apakšpunkts apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras; lai

aizsargātu datu subjekta

vai citas fiziskas personas

vitālas intereses.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības

adminsitrācija, valsts institūcijas,

tiesībsargājošās institūcijas, audzināšanas iestādes,

aprūpes iestādes, ārpusģimenes aprūpes

pakalpojumu sniedzēji, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, t.sk. pieaicinātie subjekti, citas

valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir pienākums

paziņot par pieņemtajiem lēmumiem, t.sk. citas administratīvās teritorijas Bāriņtiesa, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

 

Izglītības pārvalde, Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policija, Jelgavas sociālo lietu pārvalde,

Sabiedriskais centrs.

 

Apliecinājumu izdarīšana un

dokumentu projektu

sagatavošana (skatīt Bāriņtiesas

likuma 61.pantu).

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa.

 

Sniegt palīdzību iedzīvotājiem

dzīvokļa jautājumu risināšanā.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības

iestāde “Centrālā pārvalde”,

valsts institūcijas, konkrētā

administratīvā procesa

dalībnieki, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

Pašvaldības īpašumu pārvalde,Dzīvokļu komisija.

 

Nodevu un nodokļu

aprēķināšanas un iekasēšanas

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas, konkrētā

administratīvā procesa

dalībnieki, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, Finanšu departaments, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgā iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, Būvvalde.

 

Nodokļu maksātāju un

parādnieku datu monitorēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Lursoft, valsts kontrolējošās

un uzraugošās institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”, Finanšu departaments.

 

Iedzīvotāju dzīvesvietas

deklarēšanas un reģistrēšanas

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas, konkrētā

administratīvā procesa

dalībnieki, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”.

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta b), c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu

līgumu, kura

līgumslēdzēja puse ir datu

subjekts; lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas, konkrētā

administratīvā procesa

dalībnieki, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgā iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa”.

Būvniecības procesa tiesiskuma

nodrošināšana, t.sk. ēku, būvju

tehniskā stāvokļa novērtēšana, Būvniecības ieceres saskaņošana

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

 

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, t.sk. pieaicinātie subjekti, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

 

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde, Būvvalde.

 

Nekustamo īpašumu racionālas

un lietderīgas izmantošanas un

objektu atsavināšanas procesa

nodrošināšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas,

sadarbības partneri,

konkrētā administratīvā

procesa dalībnieki, t.sk.

pieaicinātie subjekti,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, Pašvaldības īpašumu pārvalde, Pašvaldības iestāžu centralizētā

grāmatvedība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma

atvasināšanas komisija.

 

Kustamā, nekustamā īpašuma

novērtēšana un izsoļu procesa

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas,

sadarbības partneri,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Pašvaldības īpašumu pārvalde, Finanšu departaments, Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība, Izsoles komisija.

 

Jelgavas valstspilsētas atļauju un

licenču izsniegšanas

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas, konkrētā

administratīvā procesa

dalībnieki, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”.

 

Sekmēt tradicionālo kultūras

vērtību saglabāšanu pašvaldībā

un tautas jaunrades attīstību.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Sabiedrība (informācija par

apbalvojumiem, balvām

tiek publiskota Jelgavas

pašvaldības informācijas

biļetenā un pašvaldības

tīmekļa vietnē), valsts

kontrolējošās un uzraugošās

institūcijas, sadarbības

partneri, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un

mākslas muzejs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras

padome, Nodibinājums “Atbalsts kultūrai Jelgavā”.

 

Ziedojumu (dāvinājumu),

dāvanu pieņemšanas

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta b), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga līguma, kura

līgumslēdzēja puse ir datu

subjekts izpildei; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”.

 

Administratīvo pārkāpumu

administrēšana un uzskaite.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas, konkrētā

administratīvā procesa

dalībnieki, t.sk. pieaicinātie

subjekti, normatīvajos aktos

noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, Administratīvā komisija, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policija,

Finanšu departaments.

 

Personalizētās viedkartes (iedzīvotāja kartes un skolēna karte)

izsniegšanas un administrēšanas

nodrošināšana.

 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Sadarbības partneri, t.sk. finanšu institūcijas, kas nodrošina karšu izgatavošanu, izsniegšanu un maksāju funkcijas izpildi, atvieglojuma devēji, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Finanšu departaments, izglītības iestādes, Jelgavas sociālo lietu pārvalde,

Izglītības pārvalde,  Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs,  Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs”.

Līgumu ar pakalpojuma

sniedzējiem/saņēmējiem (uzņēmuma, autoratlīdzības,

pakalpojuma) administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga līguma, kura

līgumslēdzēja puse ir datu

subjekts izpildei.

 

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības

iestāde “Centrālā pārvalde”,

sadarbības partneri,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes.

 

Pretendentu (fizisku personu)

datu apstrāde iepirkumu

procedūras administrēšanai.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta b), c)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu

līgumu, kura

līgumslēdzēja puse ir datu

subjekts; lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes.

 

Pašvaldības realizēto projektu

un konkursu administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta b), c), e)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu

līgumu, kura

līgumslēdzēja puse ir datu

subjekts; lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

sadarbības partneri, vadošie

partneri, normatīvajos aktos

noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes.

 

Deputātu personas datu

apstrāde.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu.

 

 

Sabiedrība, valsts

uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Administratīvā pārvalde (personāla vadītājs), Sabiedrisko attiecību pārvalde, Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība.

 

Datu apstrāde grāmatvedības

administrēšanai.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta b), c)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu

līgumu, kura

līgumslēdzēja puse ir datu

subjekts; lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs

vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās

oficiālās pilnvaras.

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes, Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība.

 

Dokumentu aprites vadība

arhīva administrēšanai.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.

panta 1. punkta c), f)

apakšpunkts: apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu, pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

 

Datu subjekti, Latvijas

Nacionālais arhīvs,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs”.

 

Personāla darba organizēšana

un lietu administrēšana.

 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) b), c), f)

apakšpunkts: darbinieks ir devis piekrišanu, apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu

subjekts; lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu, pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes.

 

Lietvedības pārvaldības

administrēšana.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c)apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu.

 

Valsts institūcijas, Sociālās

integrācijas valsts aģentūra,

Veselības un darbspēju

ekspertīzes ārstu valsts

komisija, normatīvajos

aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes.

 

Sabiedrības informēšana. Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), c), e), f) apakšpunkts: persona ir devusi piekrišanu datu

apstrādei; apstrāde ir

vajadzīga, lai izpildītu uz

Pārzini attiecināmu

juridisku pienākumu; lai

izpildītu uzdevumu, ko

veic sabiedrības interesēs;

pārziņa leģitīmo interešu

ievērošanai.

 

Sabiedrība, valsts

institūcijas, sadarbības

partneri, normatīvajos aktos

noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

pašvaldības iestādes.

 

Nodrošināt veselību veicinošo

pakalpojumu pieejamību.

 

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Valsts kontrolējošās un

uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas,

sadarbības partneri,

konkrētā administratīvā

procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Sabiedriskais centrs.

 

Pašvaldības administratīvās

teritorijas labiekārtošanas un

sanitārās tīrības nodrošināšana.

 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta b), c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti, sadarbības partneri, īpašumu

apsaimniekotāji.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policija un uzdevuma izpildei deleģētās kapitālsabiedrības.

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas ūdens”, kas saskaņā ar pilnvarojuma līgumu veic sistēmas kontroli un uzraudzību, Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas,

valsts institūcijas, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policija.
Iedzīvotāju sūdzību un ierosinājumu reģistrēšana Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs un citas  pašvaldības iestādes.

 

Domes sēžu pārraidīšana tiešsaistē, ar iespēju skatīt sēdes audiovizuālo ierakstu pašvaldības mājas lapā.

 

Tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti domes deputāti un domes  sēdes dalībnieki, kam ir iespēja izteikties par domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Publiski pieejamas, lai nodrošinātu Jelgavas valstspilsētas domes lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”.

 

 

Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrībai kopumā un personām, kas iesaistītas atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Tāpat arī informācijas un atskaišu sagatavošanai un iesniegšanai normatīvajos aktos noteiktajiem  subjektiem, kompetentajām valsts un pašvaldību iestādēm.

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim

likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti, apstrādātāji, kas ir iesaistīti atbalsta sniegšanas procesā (izmitināšana, ēdināšana, u.tml).

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”,  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, “Sabiedriskais centrs”, “Jelgavas izglītības pārvalde”, Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa un citas iesaistītās pašvaldības iestādes.

 

Tiesvedību procesu

administrēšana.

Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts: pārziņa leģitīmo interešu

ievērošanai.

 

Valsts uzraugošās un

kontrolējošās institūcijas,

valsts institūcijas,

normatīvajos aktos noteiktie

subjekti, apstrādātāji (pakalpojuma sniedzēji) ja ir iesaistīti procesā.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”.