1.5 °C, 3.9 m/s, 94.1 %

Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Personas datu apstrādePieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu (Informācija par datu apstrādi)
Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde

Pieteikums sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005558, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Sapulces, gājiena vai piketa rīkošanas pieteikuma saņemšana, izskatīšana, ņemot vērā policijas un citu kompetentu valsts un pašvaldības institūciju atzinumus par likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajiem apdraudējumiem un lēmuma pieņemšana, t.sk. par pasākuma aizliegumu vai ierobežojumu noteikšanu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, 2. pants, 4.pants, 5.panta pirmā daļa, 6.panta otrā daļa, 13.panta pirmā daļa, 14.panta pirmā un trešā daļa.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi

Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta. Pasākuma organizatora kontaktinformācija – kontakttālrunis, e-pasta adrese, ar pasākuma norisi saistītā informācija – pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets), pasākuma mērķis, pasākuma datums, sākuma un beigu laiks, sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts, plānotais dalībnieku skaits, kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi, organizators (viens vai vairāki) un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu, pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji. Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departaments. Pieteikuma norakstu pašvaldība nosūta attiecīgajai teritoriālajai Valsts policijas struktūrvienībai un pašvaldības policijai, u.c. uzraugošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar lietu nomenklatūru fiziskās personas iesniegumu glabā piecus gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Datus nav paredzēts nodot trešajai valstij, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai. Dati netiks nodoti trešajām personām vai izmantoti citiem mērķiem.

Datu apstrādes sistēmas

Dokumentu vadības sistēma “Namejs”.

Datu subjekta tiesības

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Papildus informācija: pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jelgava.lv/pasvaldiba-par-pasvaldibu-datu-aizsardziba/