-4.4 °C, 4.3 m/s, 85 %

Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas TIESĪBAS IZSOLES NOTEIKUMI

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaCieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas TIESĪBAS IZSOLES NOTEIKUMI
Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas TIESĪBAS IZSOLES NOTEIKUMI

Interesentu uzdoti jautājumi:

Objektam spēkā esoša topogrāfijā

Šai teritorijai ir iesniegti topogrāfiskie izpildmērījuma plani 2020.gada februārī. Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem izpilduzmērījuma plāniem derīguma termiņs nav noteikts.

Topogrāfija

Objektam atļautas slodzes uz segumu

Droši var pārvietoties pat 40t, jo laukums projektēts visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās CSN.

Objektam pieslēgtā elektrības jauda

1 fāzes pieslēgums 16A, var palielināt līdz pat 600A.

Ja objektam upes puse ir klasificētā piestātnē tad piestātnes pasi un dziļumu mērījumus.

Objektam nav klasificēta piestātne un  veikti dziļuma mērījumi upē.

 

Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas TIESĪBAS IZSOLES NOTEIKUMI

1.    Vispārīgais jautājums

Šie izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas tiesība.

 

2.    Iznomājamā objekta raksturojums

2.1.       Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība)  ir īstenojusi ERAF līdzfinansēto projektu Nr. 5.6.2.0/19/I/022 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta” un izbūvējusi cieto segumu laukumu 10346 m2 platībā (turpmāk – Objekts, 1.pielikums – Objekta atrašanās vietas shēma).

2.2.       Objekts atrodas uz pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem – zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I  (turpmāk – Zemesgabali).

2.3.       Cieto segumu laukums plānots materiālu novietošanas laukuma vai autostāvlaukuma izmantošanai.

 

3.    Zemesgabalu īpašuma tiesības

3.1.       Zemesgabali ierakstīti Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos uz Pašvaldības vārda:

3.1.1.           nodalījuma Nr. 100000276568 – Neretas iela 11A, Jelgava (kadastra numurs 09000150226, kadastra apzīmējums 09000150226, platība 3481 m2);

3.1.2.           nodalījuma Nr. 6259 – Neretas iela 13, Jelgava (kadastra numurs 09000150210, kadastra apzīmējums 09000150210, platība 1551 m2);

3.1.3.           nodalījuma Nr. 100000553807 – Neretas iela 15, Jelgava (kadastra numurs 09000150302, kadastra apzīmējums 09000150296, platība 3440 m2);

3.1.4.           nodalījuma Nr. 3025 – Rubeņu ceļš 2I, Jelgava (kadastra numurs 09000150169, kadastra apzīmējums 09000150304, platība 3662 m2).

 

4.    Izsoles rīkotājs un mērķis

4.1.       Izsoli rīko Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija (turpmāk – Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

4.2.       Izsoles mērķis ir noteikt izsoles uzvarētāju, kurš piedāvā augstāko nomas tiesības maksu par Objektu mēnesī.

 

5.    Objekta nomas tiesības un izsoles nosacījumi

5.1.       Tiek izsolīta Objekta nomas tiesība.

5.2.       Objekta nomas tiesības piešķiršanas veids – mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

5.3.       Izsoles sākumcena (turpmāk – Sākumcena) – 2500,00 euro (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) mēnesī.

5.4.       Izsoles solis 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi).

5.5.       Izsoles reģistrācijas maksa 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi).

5.6.       Objekta nomas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi.

5.7.       Papildus Objekta nomas tiesības maksai, nomas tiesīgajam jāmaksā Zemesgabalu (par platību 10346 m2) nomas maksa 1,5 % apmērā no Zemesgabalu kadastrālās vērtības, kā arī ar Zemesgabaliem un Objektu tieši saistītos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas.

 

6.    Informācijas publicēšanas kārtība un Zemesgabala apskate

6.1.          Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Objekta nomas tiesības izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

6.2.          Pretendentam Noteikumi un visi saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.jelgava.lv sadaļā “pašvaldība/sludinājumi”.

6.3.          Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par izsoli – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta galvenais speciālists īpašumu jautājumos Ainārs Buse, tālrunis: 63005559, e-pasts: ainars.buse@jelgava.lv .

6.4.          Objekts ir brīvi pieejams apskatei.

 

7.    Pieteikšanās termiņš un Pretendentu reģistrācijas kārtība

7.1.       Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pretendents vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk – Pretendents) Noteikumu 8. punktā noteiktos dokumentus līdz 2023. gada 21. novembrim plkst.16.00 var iesūtīt pa pastu, iesniegt Pašvaldībā (Lielā iela 11, Jelgava, tālruņa Nr.63005559) vai elektroniski (elektroniskais dokuments jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu), nosūtot tos uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv.

7.2.       Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.

7.3.       Pirms Noteikumu 8. punktā noteikto dokumentu iesūtīšanas vai iesniegšanas Pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi), kuru ieskaita AS “SEB banka” Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, kā iemaksas mērķi norādot “Izsoles reģistrācijas maksa par nomas tiesības izsoli”. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājuma uzdevumu (kredītiestādes atzīme).

 

8.        Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

8.1.       Pretendentam jāiesniedz šādus dokumentus:

8.1.1.      pieteikumu izsolei (2.pielikums);

8.1.2.      ja piedāvājumu paraksta persona, kurai Uzņēmumu reģistrā nav norādītas Pretendenta pārstāvības tiesības, jāpievieno attiecīgs pilnvarojums;

8.1.3.      dokumenta kopiju, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu.

8.2.       Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā, kas apstiprināts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

8.3.       Dokumenti jāiesniedz ar sanumurētām lapām, cauraukloti, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga nospiedumam (ja tādu lieto) un tās personas parakstam, kura paraksta pieteikumu.

8.4.       Dokumenti jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā izsolē.

8.5.       Pēc pieteikuma saņemšanas, Komisija pārbauda tā atbilstību Noteikumu nosacījumiem. Pretendentu, kurš ir izpildījis Noteikumu prasības, reģistrē kā izsoles dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks) un līdz 2023. gada 24. novembrim uz viņa norādīto pasta adresi vai e-pastu nosūta reģistrācijas apliecību.

8.6.       Izvērtētais piedāvājums pretendentam atpakaļ netiek atdots.

8.7.       Ziņas par pretendentu un to skaitu netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

 

9.    Prasības pretendentam

9.1.       Pretendentam nav uzsākts vai pasludināts tā tiesiskās aizsardzības process vai maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.

9.2.       Pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro, kā arī nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

9.3.       Pretendentu, kurš neatbilst Noteikumu 9.1. un 9.2. punktu prasībām, neiekļauj Dalībnieku sarakstā un tas nepiedalās izsolē.

9.4.       Komisija ir tiesīga pārbaudīt Pretendenta dokumentos sniegto ziņu patiesumu un, ja tiek atklāts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņu svītro no Dalībnieku saraksta un nepieļauj viņa dalību izsolē.

9.5.       Pretendentam, kā arī Dalībniekam, kurš būtu atzīstams par uzvarētāju, pārbauda vai attiecībā uz Pretendentu un Dalībnieku, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu un Dalībnieku darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Ja attiecībā uz Pretendentu un Dalībnieku vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, Pretendents un Dalībnieks tiks izslēgts no turpmākās dalības izsolē un netiks atzīts par uzvarētāju.

9.6.       Noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto sankciju pārbaudi izsoles komisija veic publiski pieejamās interneta vietnēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

 

10.    Izsoles norise

10.1.   Objekta izsole notiks 2023. gada 27. novembrī plkst. 16.45  Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207.telpā.

10.2.   Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies ne mazāk par diviem izsoles Dalībniekiem.

10.3.   Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kurš ir izpildījis Noteikumu nosacījumus, izsoli Noteikumu 10.1. punktā minētajā datumā nerīko un Objekta nomas tiesību iegūst vienīgais Dalībnieks par izsoles Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

10.4.   Dalībnieks, tā pārstāvis vai tā pilnvarotā persona pie ieejas izsoles telpā izsoles sekretāram uzrāda reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Dalībniekam izsniedz solīšanas karti, kuras numurs atbilst numuram izsoles Dalībnieku reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram. Dalībnieks paraksta Noteikumus.

10.5.   Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta, kurā ir ierakstīts katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām pilns nosaukums, reģistrācijas datums un laiks, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds.

10.6.   Ja noteiktajā laikā uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

10.7.   Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

10.8.   Ja uz izsoli ieradies tikai viens Dalībnieks, Komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles Dalībniekam iegūt Objekta nomas tiesību par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli, par ko izdara attiecīgu ierakstu izsoles protokolā un Dalībnieks parakstās.

10.9.   Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo izsolāmo Objekta nomas tiesību, paziņo Sākumcenu, kā arī izsoles soli, par kādu cena tiks paaugstināta –100,00 euro (viens simts euro, 00 centi).

10.10.    Ja neviens Dalībnieks nav pārsolījis Sākumcenu, izsole ir atzīstama par nenotikušu.

10.11.    Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, tā apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par vienu izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam ir saistošs apliecinājums iegūt Objekta nomas tiesību par nosolīto cenu.

10.12.    Dalībnieks tur paceltu solīšanas karti ar numuru, līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru, solīto cenu. Izsoles sekretārs izsoles protokolā fiksē katra Dalībnieka katru piedāvāto cenu, cenas  fiksēšanu turpina, kamēr tā tiek paaugstināta.

10.13.    Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Objekta nomas tiesību ieguvis Dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

10.14.    Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi piedāvā vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem vairs nesola, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts pēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar izsoles vadītāja parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem, pieaugošā secībā. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju un Izsoles uzvarētāju. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabals ir pārdots Izsoles uzvarētājam.

10.15.    Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt izsoles protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir atteicies iegūt Objekta nomas tiesību par nosolīto cenu. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājuma summu viņam neatmaksā.

10.16.    Ja iestājas Noteikumu 10.16. apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

10.17.    Izsoles protokolu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc izsoles protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

 

11.    Objekta nomas līguma noslēgšana un citi noteikumi

11.1.   Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.

11.2.   Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus.

11.3.   Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles uzvarētājam ar Pašvaldību ir jānoslēdz Objekta nomas līgums un jāstājas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaitē.

11.4.   Gadījumā, ja Objekta nomas līgums netiek noslēgts, nomas tiesību tiks piedāvāts iegūt Dalībniekam, kurš ir piedāvājis nākošo augstāko nomas tiesības maksu un kura piedāvājums atbilst visām Noteikumu prasībām.

11.5.   Nākamais Dalībnieks savu piekrišanu par Objekta nomas līguma slēgšanai dod 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Dalībnieks piekrīt slēgt Objekta nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas tiesības maksu, tas jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas.

11.6.   Gadījumā, ja Objekta nomas līgums netiek noslēgts, izsole tiek atzīta par nenotikušu.

11.7.   Pašvaldība ar saviem finanšu līdzekļiem nepiedalās Objektam nepieciešamās infrastruktūras (komunikāciju) izbūvē.

 

12.    Komisijas tiesības un pienākumi

12.1.   Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus un pieprasīt izsoles dalībniekam iesniegt precizējošu informāciju.

12.2.   Komisija ir tiesīga pārtraukt izsoli jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums.

12.3.   Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

12.4.   Strīdus, kas radušies sakarā ar Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome.

12.5.   Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
Izsoles komisijas priekšsēdētāja                                                                                    S.Beļaka

 

1.pielikums

Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām

Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15

un Rubeņu ceļā 2I, nomas tiesības izsoles noteikumiem

 

2.pielikums

Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām

Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15

un Rubeņu ceļā 2I, nomas tiesības izsoles noteikumiem

 

PIETEIKUMS

Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām

Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I,

nomas tiesības izsolei

 

(pretendenta nosaukums/vārds uzvārds)

piesakās cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas tiesības izsolei un apliecina, ka:

 

1.      Piekrīt izsoles noteikumiem un garantē to prasību izpildi. Izsoles noteikumi ir skaidri un saprotami.

2.      Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai uzsākts Pretendenta likvidācijas process.

3.      Piekrīt, ka zemesgabala īpašnieks kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un kredītreitingu, no zemesgabala īpašniekam pieejamām datu bāzēm.

4.      Nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 euro.

5.      Visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas.

6.      Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas (Noteikumu 9.5. un 9.6. punkti)

 

Pretendenta nosaukums / vārds uzvārds: _______________

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. / personas kods: _____________________ .

 

Juridiskā adrese / deklarētā dzīvesvieta: ___________________

 

Oficiālā elektroniskā adrese (ja ir aktivizēts tās konts) / elektroniskā pasta adrese (ja ir):

 

 

Bankas rekvizīti:

 

 

Tālrunis:

 

 

Datums:

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja tādu lieto)

 

 

3.pielikums

Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām

Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15

un Rubeņu ceļā 2I, nomas tiesības izsoles noteikumiem

 

Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, NOMAS LĪGUMS
Jelgava                                                                                            2023.gada __ . _________

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900039904, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk-Iznomātājs), _________personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

___ “___________”, reģistrācijas numurs _________, juridiskā adrese: _______________ (vai fiziska persona _______, personas kods ____________, pase ______________) (turpmāk-Nomnieks), kuru saskaņā ar _______pārstāv ______________________, no otras puses,

abas kopā tālāk tekstā sauktas par Pusēm, bet katra atsevišķi – Puse, izsakot brīvu gribu, bez maldiem, piespiešanas un viltus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz apstiprinātajiem nomas tiesības izsoles rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

 

1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.       Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par atlīdzību cieto segumu laukumu 10346 m2 platībā (turpmāk – Objekts), kurš ir izbūvēts uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem – četrām zemes vienībām ar kopējo platību 12134 m2 Jelgavā, Neretas ielā 11A (kadastra apzīmējums 09000150226), Neretas ielā 13 (kadastra apzīmējums 09000150210), Neretas ielā 15 (kadastra apzīmējums 09000150296) un Rubeņu ceļā 2I (kadastra apzīmējums 09000150304), saskaņā ar  skici (pielikumā).

1.2.       Objekts tiek iznomāts materiālu novietošanas laukuma vai autostāvlaukuma izmantošanai.

1.3.       Objekts tiek nodots ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru Puses paraksta tā nodošanas dienā, un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

2.      NOMAS TIESĪBU UN LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1.       Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.

2.2.       Objekta nomas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi no Līguma noslēgšanas dienas.

3.      MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.         Par Objekta lietošanu tiek noteikta nomas maksa ___ (____) euro bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis __(_____) euro, kopā ar pievienotās vērtības nodokli ____ euro mēnesī (turpmāk- Nomas maksa).

3.2.       Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Nomnieks veic papildus un vienlaicīgi ar Nomas maksu.

3.3.       Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas maksu saskaņā ar Iznomātāja izsniegto rēķinu.

3.4.       Ja Līguma darbības laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi un/vai nodevas, kuru apliekamais objekts ir Nomas maksa, Puses vienojas, ka tāds Nomas maksas paaugstinājums tiks piemērots sākot ar attiecīgā normatīvā akta stāšanos likumīgā spēkā. Iznomātājam viena mēneša laikā jāpaziņo Nomniekam par Nomas maksas paaugstināšanu.

3.5.       Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Nomniekam jāmaksā nokavējuma nauda 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma naudas nomaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma saistību izpildes.

3.6.       Papildus Nomas maksai, Nomniekam jāmaksā Līguma 1.1. punktā minēto zemes vienību nomas maksa 1,5 % apmērā no to kadastrālās vērtības, kā arī ar tām tieši saistītos likumos noteiktos nodokļus un nodevas.

4.    GARANTIJAS

Iznomātājs apliecina, ka ir vienīgais likumīgais un tiesiskais Objekta un Līguma 1.1. punktā minēto zemes vienību īpašnieks, un ir tiesīgs noslēgt Līgumu.

 

5.      IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.       Iznomātājs apņemas:

5.1.1. nepasliktināt Nomniekam Objekta un Līguma 1.1. punktā minēto zemes vienību lietošanas tiesības;

5.1.2. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 5.1.1. punktā minētie nosacījumi.

5.2.       Iznomātājam ir tiesības:

5.2.1. kontrolēt, vai Objekts un Līguma 1.1. punktā minētās zemes vienības tiek izmantotas atbilstoši Līguma nosacījumiem;

5.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

 

6.      NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.       Nomniekam ir tiesības netraucēti lietot Objektu un Līguma 1.1. punktā minētās zemes vienības Līgumā noteiktajam mērķim.

6.2.       Nomnieka pienākumi ir:

6.2.1. izmantot Objektu un Līguma 1.1. punktā minētās zemes vienības Līgumā noteiktajam mērķim, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem.

6.2.2. godprātīgi pildīt savas Līgumā atrunātās saistības, precīzi un savlaicīgi norēķināties ar Iznomātāju par Objekta un Līguma 1.1. punktā minēto zemes vienību lietošanu;

6.2.3. ievērot vispārējos ekspluatācijas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un valsts dienestu noteiktās prasības;

6.2.4. ja Objekta bojāšana ir notikusi Nomnieka, tā pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ, Nomnieks nekavējoši par to informē Iznomātāju un novērš attiecīgo bojājumu uz sava rēķina, šī situācija neatbrīvo Nomnieku no Nomas maksas;

6.2.5. segt Iznomātājam un trešajām personām visus zaudējumus, kuri radušies Nomnieka vainas vai neuzmanības dēļ;

6.2.6. Nomnieks nedrīkst Objektu un Līguma 1.1. punktā minētās zemes vienības nodot apakšnomā.

7.      PUŠU ATBILDĪBA

7.1.       Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2.       Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā no Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos tā nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, valsts varas, pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie normatīvie akti.

7.3.       Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros, ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru.

 

 

8.      LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

8.1.       Pusēm vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms termiņa. Šādā gadījumā Iznomātājs neatmaksā Nomniekam iemaksāto Nomas maksu.

8.2.       Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus, ja:

8.2.1. Nomnieks nemaksā Nomas maksu un citus Iznomātājam Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktā termiņā un parāda summa pārsniedz 3 (trīs) mēnešu nomas maksas maksājumu summu;

8.2.2.Nomnieks izmanto Zemesgabalu citiem mērķiem nekā Līguma 1.2.apakšpunktā noteikts, vispār neizmanto vai bojā un pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma attiecīgā pārkāpuma novēršana netiek uzsākta;

8.2.3.Nomnieks nodevis Zemesgabalu vai (vai tā daļu) apakšnomā.

8.3.       Nomnieks pēc savas izvēles ir tiesīgs izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Iznomātājam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

8.4.       Pēc nomas attiecību izbeigšanas, 2 (divu) darba dienu laikā, Nomnieks Zemesgabalu atbrīvo un nodod Iznomātājam ar Pušu sastādītu un parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu, ne sliktākā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā parasto nolietošanos. Pretējā gadījumā Jelgavas pilsētas pašvaldībai būs tiesības rīkoties un atbrīvot Zemesgabalu piespiedu kārtā, izdevumus piedzenot no īpašnieka.

8.5.       Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski un tie ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tos ir parakstījušas abas Puses.

9.    CITI NOTEIKUMI

9.1.       Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja sarunu gaitā izlīgums nav panākts, strīds tiek izšķirts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.2.       Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Pusēm ir pienākums par savu rekvizītu maiņu paziņot otrai Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā.

9.3.       Līgums pilnībā apliecina Pušu savstarpējo vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Pusēm saistošiem Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski, un tos parakstījušas abas Puses.

9.4.       Savstarpējās Pušu attiecības, kas netiek atrunātas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

9.5.       Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) numurētām lappusēm ar vienu pielikumu, cauršūts un parakstīts divos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens paliek Iznomātājam, otrs – Nomniekam.

 

10. PUŠU REKVIZĪTI

 

Iznomātājs:
NOMNIEKS:
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Reģ. Nr. 40900039904,

Lielā iela 11,Jelgava, LV-3001

Tālrunis———

e-pasts ——————-

BANKA——————-

SWIFT, kods ————–

Konts ————————