20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” izsludina cenu aptauju par “Nedzīvojamās ēkas pamatu hidroizolācijas vienkāršota atjaunošana Katoļu ielā 8a, Jelgavā”

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” izsludina cenu aptauju par “Nedzīvojamās ēkas pamatu hidroizolācijas vienkāršota atjaunošana Katoļu ielā 8a, Jelgavā”
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” izsludina cenu aptauju par “Nedzīvojamās ēkas pamatu hidroizolācijas vienkāršota atjaunošana Katoļu ielā 8a, Jelgavā”

Cenu aptauju organizē AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” cenu aptaujas komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar  AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” 2022. gada 30. septembra valdes  rīkojums Nr. 30-09-2022/3.

 

Vispārīgā informācija

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSTU 2022/1

 

Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums

(turpmāk tekstā – Pasūtītājs)

AS “JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS”

Reģistrācijas numurs

41703001340

Juridiskā adrese

Pasta iela 47, Jelgava

Tālruņa Nr.

25942908

e-pasta adrese

info@jdhc.lv

 

Cenu aptaujas priekšmets:

Nedzīvojamās ēkas pamatu hidroizolācijas vienkāršota atjaunošana Katoļu ielā 8A, Jelgavā

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai piedāvāto cenu, saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācija (5.pielikums) un tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums).

Piedāvājums jāiesniedz par visu cenu aptaujas priekšmetu kopā.

 

Darbu izpildes vieta: Katoļu ielā 8A, Jelgavā.

 

Līguma izpildes termiņš:

  • Plānotā Līguma noslēgšana – 2022. gada  31. oktobris.
  • Plānotā būvdarbu uzsākšana objektā – 2022. gada 7. novembris.
  • Plānotā būvdarbu pabeigšana objektā – 2022. gada 28. novembris.
  • Līguma izpildes termiņš līdz galīgai objekta nodošanai ekspluatācijā – 2022. gada 30. novembris.

Objekta apskate: Pretendentam, pirms piedāvājuma iesniegšanas, ir iespējams veikt objekta apskati. Objekta apskate ir iespējama iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Līgu Benīti pa tālr. 25942908 un vienojoties par apskates laiku. Objekta fotofiksācija (pielikums Nr. 4).

 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

Cenas piedāvājums jāiesniedz līdz  2022. gada 26. oktobrim, pulksten 15:00, nosūtot (skenētus parakstītus dokumentus vai parakstītus ar drošu elektronisku parakstu), uz e-pastu:  info@jdhc.lv

Cenu piedāvājumu izskatīšana un Pretendentu informēšana par cenu aptaujas rezultātiem – līdz 2022. gada 28. oktobrim. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu:

Pretendenta Pieteikums (2. pielikums) dalībai cenu aptaujā;

Atbilstoši Cenas piedāvājuma formai (2. pielikums) noformēts Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumā cenas jānorāda EUR (bez PVN) ar divām decimālzīmēm aiz komata.

Cenas piedāvājumam pielikumā Pretendentam jāiesniedz aizpildīta būvdarbu apjomu lokālā tāme elektroniskā (Excel) formātā.

Pretendentam jāiesniedz visi punktos 1.10.1., 1.10.2., 1.10.4. un 1.10.5. norādītie dokumenti. Ja kāds no minētajiem dokumentiem netiks iesniegts, Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši Nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.

 

Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujas procedūrā

Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Piedalīšanās cenu aptaujas procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai cenu aptaujas procedūrā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

 

Lēmuma pieņemšana

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un nav izslēdzams no dalības Cenu aptaujas.

 

Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Cenu aptaujas rezultātiem 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma par Būvniecības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

 

Informācija pretendentiem par cenu aptaujas nolikumu un tās pielikumiem ir pieejama AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” mājaslapā.